Одобрени са всички 22 проекта по подмярка 5.1, подадени от земеделци

Държавен фонд „Земеделие“ приключи оценките на проектни предложения по Процедура чрез подбор по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014 – 2020 г. от приема през настоящата година, съобщават от Фонда.

По процедурата са одобрени за финансиране всички подадени 22 броя проектни предложения, като одобрената безвъзмездна финансова помощ по проектите е 7 324 471 лв.

Предстои изпращане на писма за одобрение на кандидатите и подписването на административни договори с тях.

Инвестициите по подмярката са насочени към намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните, като основната цел е защита на селскостопанското производство от въздействието на природни бедствия, ограничаване възможността за разширяване на АЧС и други заразни болести, наблюдавани при птици и дребни преживни животни.

Свързани статии