Начало Лов и риболов Балчик, Каварна и Шабла могат да получат 1,2 млн. лева за риболовни...

Балчик, Каварна и Шабла могат да получат 1,2 млн. лева за риболовни съоръжения

Шест активни мерки на Програмата за морско дело и рибарство представиха експерти в Балчик. Най-голям е интересът към малките проекти по мярка „Про­дук­тив­ни ин­вес­ти­ции в ак­ва­кул­ту­ра­та“, отбеляза Ата­нас Ма­но­лов – служител в дирекция „Морско дело и рибарство“ при Министерство на земеделието, храните и горите. В сре­ща­та учас­тва­ха пред­ста­ви­те­ли на край­бреж­ни­те об­щи­ни в Добричка област, неп­ра­ви­тел­стве­ни ор­га­ни­за­ции, за­ни­ма­ва­щи се раз­ви­тие на ак­ва­кул­ту­ри и ри­бо­лов. Те бя­ха за­поз­на­ти с це­ли­те на от­дел­ни­те мер­ки, до­пус­ти­ми­те кан­ди­да­ти, фи­нан­со­ви па­ра­мет­ри, дей­нос­ти, раз­хо­ди, кри­те­рии­те за оцен­ка, изис­куе­ми­те до­ку­мен­ти.

Мерките са свързани с диверсификация и нови форми на доход; опазване на морските екосистеми, добавена стойност на морските продукти, иновации в аквакултурата, насърчаване на нови производители в производството на нови нетрадиционни видове с добър пазарен потенциал. Отпуснатите суми за проект може да бъдат от 2000 до 850 хиляди лева, и всеки който проявява интерес, може да се запознае на сайта на програмата.

За съм­не­ния в из­ма­ма и не­ред­нос­ти вся­ко заин­те­ре­со­ва­но ли­це мо­же да сиг­на­ли­зи­ра ди­рек­ция “Мор­ско де­ло и ри­бар­ство”.