Начало Бизнес Продават на търг Птицекланицата в Добрич, наддаването започва от малко над 3...

Продават на търг Птицекланицата в Добрич, наддаването започва от малко над 3 млн. лв.

Търг за продажба на Птицекланицата в град Добрич е обявил синдикът на дружеството. Продават се само сгради и съоръжения, тъй като от години дружеството не работи. То бе третият голям играч при производителите на бройлери в страната.

Компанията е в процедура по несъстоятелност. Наддаването ще се проведе на 11 март, като то ще стартира от цена от 3 092 400,00 лв.

Продава се имотът по ул. “Антон Стоянов” №2 с площ на земята от 36 055 кв.м., ведно с построените върху него 29 сгради с РЗП от 14 315 кв.м., ведно с машини и съоръжения.

В случай, че повече от един кандидат-купувач представи оферта и внесе задатък в размер на 10 %, незабавно след изтичането на срока за приемане на оферти, ще се проведе търг с явно наддаване между кандидатите, изпълнили условията.

Участниците представят офертите си и се регистрират до 14.00 ч. на 11.03.2019 г., като всеки наддавач изписва в предложението си трите си имена (съответно наименование на фирмата), ЕГН (ЕИК), постоянен адрес (седалище), адрес и телефон за кореспонденция, електронен адрес и прилага: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на имуществото; изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето се представлява от пълномощник; протокол за извършен оглед.

Началната цена за преговорите,включваща всички активи, описани в т.I. и II. и определена по експертна оценка, възлиза на общата сума от 3 092 400,00 лв./три милиона деветдесет и две хиляди и четиристотин лева/. Стъпката за наддаване, в случай че бъдат подадени повече от една оферти и се стигне до търг с явно наддаване, е 40 000,00 лв. /четиридесет хиляди лева/.

Срокът за плащане на цената не може да бъде по-дълъг от 60 дни от датата на избора на купувач. Договорът за продажба се сключва след пълното плащане на цената.

През 2010 година “Птицекланица” АД – Добрич бе обявено в несъстоятелност и спря работа. Причината – натрупани непосилни дългове поради неизпълнение на проект по САПАРД. Тогава в дружеството са работили 200 служители.

Основната част от проблема е, че предприятието е разчитало на средства по европейската програма САПАРД, които не е получило заради открити от държавата нарушения в проекта.

Производството по несъстоятелност е открито по искане на Уникредит Булбанк, с която “Птицекланица” – Добрич, има пет договора за иновестиционни и оборотни кредити. Дългът на дружеството към банката е малко над 14 млн. лв. За обезпечаване на вземанията са учредени договорни ипотеки в полза на финансовата институция и са сключени договори за особени залози.