Начало Политики и финансиране На европейско финансиране до €15 000 могат да разчитат пчелните стопани в...

На европейско финансиране до €15 000 могат да разчитат пчелните стопани в регион Добрич

На безвъзмездна финансова помощ от левовата равностойност на €15 000 – за одобрен проект, могат да разчитат пчеларите в региона, след началото на приема на документи, което се очаква да започне през месец май 2019 г. Това и още подробности, са били представени от ОИЦ Добрич, съвместно с Областен пчеларски съюз “Добруджа”, по време на проведеното на 15 март, информационно събитие в град Каварна.

Проектното финансиране ще бъде за земеделските стопани с капацитет от пчелни семейства между 32 и 125. Начинът по който ще бъдат изплащани средствата е на два етапа – с първи и втори транш. След одобряване на проектното предложение ще бъде преведен първият транш от €10 000, а останалите €5 000 – след проверка на изпълнението на бизнес плана.

Пред близо 30 от членовете на съюза от общините Каварна, Балчик и Шабла, експерт от ОИЦ – Добрич е представил в детайли предстоящата подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020). В нея, кандидатите могат да бъдат физически и юридически лица и кооперации, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

Пчелните стопани трябва да притежават стопанство със размер на Стандартния производствен обем (СПО) – между €2000 и €7999. Изискване е също така, да са получили минимум 33% от общия доход за преходната година от земеделски дейности. Изчислението на СПО се извършва чрез електронна таблица, в която се посочва площта на отглежданите култури и/или броят животни.

Интерес за пчеларите, по време на срещата е представлявало и представянето на новата подмярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020 г., по която ще бъде финансирано създаването и развитието на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари.

Къси вериги на доставки са тези, включващи не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя. А “местни пазари” са тези в радиус от 75 км от стопанството (според произхода на продукта) до крайния потребител.

За финансиране ще могат да кандидатстват организации, съставени от земеделски стопани, местни стопански производители или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар. Съвета на експертите е заинтересованите да следят сайтове на Министерството на земеделието и храните и Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020  (ИСУН), където предстои да бъдат публикувани насоките за кандидатстване по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

На участниците в срещата е била предоставена и информация за провеждането на изложения, панаири и фестивали в България и държави-членки на ЕС, чрез които производителите на мед и пчелни продукти ще могат да популяризират и реализират продукция си и да намерят партньори и пазари.