Начало Селото С близо 1,2 млн. лв изграждат улиците в 9 села на община...

С близо 1,2 млн. лв изграждат улиците в 9 села на община Добричка

Одобрен е проект за реконструкция и рехабилитация на улици в девет населени места на територията на община Добричка, съобщиха от административния пресцентър.

Проектът е на обща стойност 1 166 801.07 лв., като срокът за неговото изпълнение е 36 месеца. При реализирането му ще бъдат извършени строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 9 населени места в община Добричка:

  • в с. Стожер – улица “Стара планина” и улица “Рила”
  • в с. Победа – улица “Шеста”
  • в с. Котленци – улица “Десета”
  • в с. Пчелино – улица “Четвърта”
  • в с. Овчарово – улица “Девета”
  • в с. Стефан Караджа – улица “Дунав”
  • в с. Черна – улица “Девета”
  • в с. Фелдфебел Денково – улица “Единадесета”
  • в с. Бенковски – улица “Двадесет и четвърта”

Проектното предложение е „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г.

Очаква се договорът за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ да се подпише след като бъде изпратена официална покана от Държавен фонд “Земеделие”.