Начало Лов и риболов Сериозна дискусия по важни въпроси на общото събрание на “ЛРД – Добрич”

Сериозна дискусия по важни въпроси на общото събрание на “ЛРД – Добрич”

На редовното годишно общо събрание, проведено на 29 май 2019 г., делегатите от сдружение “ЛРД – Добрич” – гр. Добрич, отчетоха постигнатите резултатите в своята дейност през изми­налата година. Сдружението стопанисва 34 ловно-стопански района с обща площ 118 970 ха. Дейността се осъществява от 955 членове, между които и 9 жени. С голяма тревога в отчетния доклад Илия Михайлов, председател на УС на сдружението и член на УС на НЛРС-СЛРБ, отбеляза, че застаряването на членската маса продължава като 186 ловци вече прехвърлят 65-годишна възраст. Те са в категорията “ветерани” и съгласно Устава на Сдружението са освободени от задължителните ловно-стопански дейности. В сравнение с 2017 г. с девет души е намалял общият брой на членовете на сдружение “ЛРД – Добрич” – гр. Добрич. В доклада бе обърнато внимание на някои организационни слабости, които се проявяват в едни и същи ловно-рибарски дружини, свързани с неспазване на срокове за представяне на материали, справки, протоколи, както и неучастие в общото събрание на сдружението. За отстраняване на тези недостатъци следва да се изгради система от членовете на Управителния съвет и дружинните ръководства за по-пълна и навременна информираност, контрол и взискателност за съблюдаване на законовите и уставни постановки от всеки ловец.

На проведените отчетни събрания са поставени на обсъждане различни въпроси между които непрекъснатото увеличение на броя на хищниците, бракониерството и нарушенията, които се допускат при лов, както и проявяването на криворазбран либерализъм към нарушителите. Тревога буди продължаващата сеч в региона по време на ловния сезон и липсата на съгласуваност между различните ползватели на горските територии. Към това се добавя увеличаващото се и безконтролно използване на различни растително-защитни препарати от страна на някои земеделски производители, както и все по-широкото настъпване на Африканската чума по свинете.

С нови председатели през отчетния период са ловно-рибарските дружини в Славеево – Кольо Йорданов, Стефаново – Тихомир Христов и на Хитово – Веселин Василев.

Илия Михайлов, председател на Сдружението

В Духа на добрите ловни традиции през юни 2018 г. представителна група от Сдружението взе участие в Националния събор по повод 120-тата годишнина от създаването на Националната ловна организация, който се проведе край Карлово.Проведената традиционна 77-ма поред ловна вечеринка, организирана от ръководството на сдружение “ЛРД – Добрич” – гр. Добрич, през март т.г. събра близо 400 души – ловци, риболовци и представители на техните семейства. Това събитие в края на ловния сезон се утвърди категорично в дейността на Сдружението като една своеобразна равносметка за изминалата година. На нея своите награди получават най-добрите в отделните раздели. Официално се обявява и носителят на вече утвърдения приз “Ловец на годината” като за 2018-2019 година го заслужи Красен Георгиев, който е и председател на ЛРД в Божурово.

При стопанисването и ползването на дивеча в ловно-стопанските райони на Сдружението с обща площ 118 970 ха сред най-добрите са членовете на ловно-рибарските дружини в Дебрене, Златия, Козлодуйци, Стожер, Дончево, Владимиров, Бранище, Гешаново и Царевец.

През изминалия период запасът от сърни се е стабилизирал като бележи съвсем леко увеличение в сравнение с 2017 г., но все още в повечето ловни райони е под допустимия запас. С 15 на сто се е увеличил броят на дивите свине като принос за това със своите грижи имат и ловците. Дружините се справиха добре с изграждането на ями за странични животински отпадъци и събирането на проби от отстреляните животни като по този начин дадоха своя принос за ограничаване на разпространението на Африканската чума по свинете на територията на страната.

Стабилност на запасите се забелязва при дребния дивеч – яребици и фазани, която се дължи на изкуственото им развъждане и разселване. През изминалия период в природата на територията на Сдружението са разселени общо 2080 птици, от които 1200 бр. фазани и 880 бр. яребици. За подхранване на дивеча през зимата със средства на Сдружението са закупени и вложени 25 т концентриран фураж, 7 т груб фураж (люцерна) и 2 т сол. Изградени и ремонтирани са 84 бр. хранилки за елени и сърни, 30 хранилища за дива свиня, 300 хранилки за фазани и яребици.

Драстичното намаляване на зайците през последните няколко години предизвика оживена дискусия сред делегатите на общото събрание. Всички бяха категорични, че хищниците и бракониерството и промяната и загубата на типичните местообитания са сред факторите, които държат все още броят на зайците далеч под допустимия запас. Направено бе предложение от Илия Михайлов, председател на Сдружението, за закупуване на зайци, съгласно обявената Национална програма, като експериментално това бъде направено с пари на Сдружението, а след като се видят първите резултати, ще се премине към закупуване на зайци със средства на ловците. Интересни мнения и предложения направиха Филко Бенчев от Дончево, Пейчо Пейчев от Дебрене, Огнян Николов от Ведрина, д-р Валери Веселинов от Владимирово, Петър Киров от Стожер, Славчо Коев от Поп Григорово, Емил Енчев от Ведрина. Всички се обединиха около решението, прието от събранието, да се определят две дружини с най-добри условия за развъждане на зайците, които ще бъдат закупени от Националното сдружение.

Д-р Валери Веселинов, председател на ЛРД Владимирово, категорично подкрепи предложението за развъждане на зайци в няколко от дружинките с най-подходящи местообитания.

Най-тревожният въпрос за участниците в събранието бе за все по-бързо нарастващия брой на хищниците, които продължават да оказват вредно влияние върху запасите от дребен дивеч. Бе отчетено, че се подценява и ролята на свраките и враните, които унищожават голяма част от приплодите  на дребния дивеч. Отстрелват се едва 25-30 на сто от определените бройки вранови птици, въпреки стимулирането с ловни патрони на ловците. Отчете се и фактът, че има голям брой ловци, ползващи се с правото да ловуват индивидуално на хищници, които не са отчели нито една бройка през целия сезон. Това налага ръководствата на ЛРД да подхождат много внимателно при избирането им като това право следва да се дава само на достатъчно опитни ловци, които разполагат с достатъчно свободно време и желание за този вид лов. Бе напомнено, че още през ловен сезон 2014 г. Управителният съвет е взел решение да не се дават разрешителни на ловци, които в предходния период не са отчели нито един отстрелян хищник. За справяне с хищниците бе взето решение за провеждане на официален разговор с ръководството на Държавното горско стопанство в Добрич, за целогодишно разрешаване на техния лов.

По отношение на спазване на законността на лова и инцидентите с оръжие бяха отчетени случаи на неправилно попълване на разрешителните, допускане на участие в излети на хора с незаверени ловни билети, непопълване на всички данни, изисквани от ЗЛОД, укриване на отстрелян дивеч и ненавременно отчитане на разрешителните предимно за индивидуален лов.

В отчета бе отделено място на участието на отбор на Сдружението в регионалното състезание по ловна стрелба “скийт”, посветено на 100-годишния юбилей на ЛРД в Силистра, в което представителите на “ЛРД Добрич” заеха първо място. Добри традиции в киноложката секция, в клубовете по породи – дратхаар и ягдтериер, има и те трябва да се използват за възстановяване на успехите от участие в републиканските състезания, организирани от НЛРС-СЛРБ. Ръководството на Сдружението винаги е подкрепяло всяка проява.

Делегатите приеха единодушно материалите на общото събрание, гласуваха решенията, с които ще запознаят членовете на своите ловно-рибарски дружини по време на дейността си до откриването на новия ловен сезон през август т.г. Пожеланието “Наслука”, казано от председателя Илия Михайлов и отправено към делегатите на събранието и ловците в Сдружението, има само един смисъл: взаимно доверие, задружна, отговорна и съзнателна работа през цялата година.

                                                               Текст и снимки: Николай МИРЧЕВ