Начало Политики и финансиране Дребните земеделци в област Добрич – с шанс за помощ от 15...

Дребните земеделци в област Добрич – с шанс за помощ от 15 000 евро

На 28 юни стартира приемът на документи по подмярка 6.3 „Стартова помощ заразвитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съобщават от Областния информационен център в Добрич /ОИЦ/. С бюджет от 22 милиона евро програматаще подкрепи икономическото развитие и укрепване на малки земеделски стопанства, модернизацията и технологичното им оборудване, подобряване на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени.

Допустими кандидатите по подмярката могат да бъдат физически лица, ЕТ, ЕООД и ООД, и кооперации, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Те трябва да притежават стопанство в размер между 2000 и 7999 евро стандартен производствен обем /СПО/ и да са получили минимум 33% от общия доход за преходната година от земеделски дейности. За финансиране могат да кандидатстват и пчеларите с най-малко 32 пчелни семейства и не повече от 125.

Фермерите трябва да представят бизнес план, включващ информация за земеделското стопанството, стратегия за неговото развитие и планираните инвестиции и дейности. Той трябва да доказва жизнеспособността на земеделското стопанства за максимален срок от 5 години. В резултат от изпълнението на бизнес плана,  земеделските стопани трябва да увеличат размера на стопанството с 2000 евро СПО и/или да увеличат обработваемата площ и/или броя на отглежданите животни с минимум 20%. Задължително планът трябва да включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи на стойност не по-малко от 700 лева.

Националната служба за съвети в земеделието ще изготвя безплатно бизнес план на кандидатите, които отговарят на критериите за допустимост по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“.

Финансовата помощ за един кандидат ще бъде не повече от левовата равностойност на 15 000 евро и ще се изплаща на два транша. След одобрение и сключване на договор се предоставят 10 000 евро. Второто плащане от 5 000 евро е след извършена проверка от Държавен фонд „Земеделие“ за установяване на точното изпълнение на бизнес плана.

  Съгласно критериите за подбор на проектни предложения с приоритет ще са земеделски стопанства в секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично-маслени култури“, както и стопанства, сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни, и разположени в планински райони.

  Ще се подпомагат проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по критериите за подбор, от възможния максимален сбор от 46 точки, посочват експертите.

Подаването на проектно предложение по подмярката се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България /ИСУН 2020/. Крайният срок за кандидатстване е 30 септември 2019 г.

Екипът на Областен информационен център – Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса /в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114/, на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата във фейсбук.