Начало Хоби Бръшлян, червен божур и полски мак са сред многото отровни билки край...

Бръшлян, червен божур и полски мак са сред многото отровни билки край Добрич

Между 20 и 5 000 лева са глобите в зависимост от нарушенията при събирането на билки, съобщиха от РИОСВ-Варна в отговор на отправено запитване на Про Нюз Добрич. От там посочиха, че управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки, е регламентирано в Закона за лечебните растения. Начинът на ползване на лечебните растения се определя с Наредба № 2, издадена от министъра на околната среда и водите, за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения. С тази наредба се регламентират включително и начините, инструментите, хигиенните изисквания при събирането с оглед природосъобразното и устойчиво ползване на лечебните растения. Изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, пък се определят с Наредба № 5 на министъра на здравеопазването и на министъра на околната среда и водите. С наредбата се регламентират включително и условията и редът, при които се организира и осъществява дейността по изкупуване, първична обработка и съхранение на билките.

От еко инспекцията посочиха още, че съгласно заповед от 30 януари т. г. на министъра на околната среда и водите на територията на цялата страна, включително и на област Добрич, са забранени за събиране от естествените им находища следните билки: Валски език, Горицвет пролетен, Дилянка лечебна, Залист бодлив, Изтравниче, Исландски лишей, Исоп лечебен, Какула едроцветна, Копитник, Мечо грозде, Момина сълза, Оман бял, Папаронка  жълта, Пелин сантонинов, Пирински чай, Пищялка панчичева, Плаун бухалковиден, Риган бял, Ружа лечебна, Салеп, Смил жълт, Хуперция иглолистна и Цистозира.

Има райониране по отношение на отделни видове диворастящи лечебни растения, които се поставят под специален режим на опазване и ползване, когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване или има опасност от появяването на такава тенденция, обясниха от РИОСВ-Варна. Този специален режим обхваща: забрана за събиране на билки за определен период от естествените находища на видовете от територията на цялата страна, отделни райони или единични находища; определяне на годишно допустимо за събиране количество билки по райони или находища; разработване и прилагане на мерки за възстановяване на популациите и на техните местообитания.

При събиране на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване в нарушение на заповедта на министъра е предвидена за физически лица е предвидена глоба от 100 до 1000 лв., а за юридически лица – имуществена санкция от 500 до 3000 лв., посочиха от РИОСВ-Варна. За събиране на лечебни растения без позволително е предвидена глоба от 20 до 1000 лв., а за юридически лица – имуществена санкция от 300 до 5000 лв.

Лечебните растения се изкупуват от билкозаготвителните пунктове, посочиха от еко инспекцията. Те подлежат на регистрация в регионалните инспекции по околна среда и води. На територията на област Добрич съгласно регистъра на РИОСВ-Варна са организирани  13 билкозаготвителни пунктове и складове за билки. Едни от най-честите нарушения са свързани с позволителните за събиране на лечебни растения и с годишните справки, които билкозаготвителите са длъжни да подават в РИОСВ. Билкозаготвителните пунктове са длъжни да изкупуват само билки, за които е издадено позволително за събиране от съответните органи. Позволителните за ползване на лечебни растения се издават от директорите на държавните горски и ловни стопанства, от кмета на общината, областния управител и директора на националния парк. За непредставяне на обобщена годишна справка е предвидена глоба от 100 до 1000 лв., а за юридически лица – имуществена санкция от 300 до 2500 лв. През 2019 година в област Добрич на един от билкозаготвителните пунктове е съставен акт за установяване на административно нарушение, а през 2018 година. не са съставяни актове.

Билките, които най-често се събират в Добричка област, са цвят глог с листа, цвят бъз, цвят липа, стрък полски хвощ, стрък бял равнец, стрък жълт кантарион, стрък пелин, мащерка, плод бъз, плод шипка, плод киселица, широколист и теснолист живовляк, кори върба и други, казаха от РИОСВ. От там посочиха, че между лечебните растения има и отровни. От тях в област Добрич се срещат бял оман, бръшлян, блатен аир, червен божур, бъзак, бял имел, вратига, пролетен горицвет, чер оман, змийско мляко, полски мак, елвезиево кокиче, снежно кокиче, кукуряк, черно кучешко грозде и много други.