Начало Политики и финансиране С до €15 000 стимулират малките и средни стопански производители в региона

С до €15 000 стимулират малките и средни стопански производители в региона

Две от актуалните подкрепящи подмерки по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, бяха представени от екип на ОИЦ-Добрич по време на преведената днес среща със кметове и кметски наместници от община Добричка.

Пред повече от 50-те участници в срещата, която се състоя в заседателната зала на Община Добричка, служители от Областен информационен център – Добрич разясниха ключовите моменти в кандидатстването по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Финансовата помощ е предназначена за малки и средни фирми и кооперации, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Изискванията към производителите от региона са да притежават стопанство в размер между 2000 и 7999 евро стандартен производствен обем (СПО), както и да са получили минимум 33% от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

В проектите си, кандидатите трябва да представят бизнес-план, доказваш жизнеспособността на земеделското стопанство за максимален срок от 5 години. Всеки един от бизнес-план трябва да съдържа информация за земеделското стопанството, стратегия за неговото развитие и планираните инвестиции и дейности, които ще доведат до неговото развитие и модернизиране. Целта на финансовата подкрепа е с изпълнението на бизнес-плана,  земеделските стопани да увеличат размера на стопанството с 2000 евро СПО и/или да увеличат обработваемата площ и/или броя на отглежданите животни с минимум 20%. Освен това, земеделците трябва да постигнат и поне един от резултатите, посочени в Приложение 3 към Условията за кандидатстване. Задължително, планът трябва да включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи на стойност не по-малко от 700 лева.

Изплащането на финансовата помощ ще бъде не повече от 15 000 евро – за един кандидат, като сумата ще бъде преведена на два транша:

  • 10 000 евро – след одобрение и сключване на договор
  • 5 000 евро – след проверка от Държавен фонд „Земеделие“ за установяване на точното изпълнение на бизнес плана

Приоритетни по подмярката ще са земеделски стопанства, които са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни, и разположени в планински райони, в секторите – „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично-маслени култури“.

Крайният срок за кандидатстване е 30 септември 2019 г., като подаването на проектните предложения по подмярката се ще извършва по електронен път чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Националната служба за съвети в земеделието оказва безплатна подкрепа при подготовката на необходимите документи и бизнес-плана на кандидатите, които отговарят на критериите за допустимост по подмярката.

По време на срещата беше анонсирана и предстоящата подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“. С включените в нея средства от 1 685 121 евро, ще се инвестира в подкрепа модернизирането на физическите активи в земеделските стопанства, преработващи земеделски продукти, за производството на нови и качествени продукти, включително такива, свързани с къси вериги на доставка.