Начало Лов и риболов На среща в Балчик запознаха рибарската общност с възможностите за финансиране

На среща в Балчик запознаха рибарската общност с възможностите за финансиране

„64 % са договорените до момента средства по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР), а реално изплатените са в рамките на 30 млн. лева или 15% от средствата по програмата“. Това обяви Стоян Котов, директор на дирекция „Морско дело и рибарство“, Министерство на земеделието и храните на информационна среща в залата на комплекс „Мелницата“ – Балчик.

На срещата присъстваха доц. д-р Галин Николов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, експерти от Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 г., представители на МИРГ „Шабла – Каварна-Балчик“ и община Балчик, представител на Областен информационен център – Добрич, представители на местното рибарско дружество, собственици на риболовни кораби и медии. Бяха представени мерки от ПМДР 2014 – 2020 г., сред които „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, насочена към фирми в сектора на аквакултурите; „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, подпомагаща инвестиции  преработването на продукти от риболов и аквакутури; „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”,   която насърчава инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов. Предстои обявяване на прием през месец септември с бюджет 3 505 388,20 лв; „Здраве и безопасност“, насочена към подобряване на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд за рибарите на борда на риболовните кораби; инвестиции в индивидуално оборудване с удължен краен срок за кандидатстване 26.09.2019 г. ;

Изпълнителният директор на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“ Нелко Йорданов презентира процедура за подбор на проекти „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегията за Воденото от общностите местно развитие на МИРГ„Шабла – Каварна – Балчик“. Целта на мярката е насърчаване на социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ-а, чрез инвестиции в подобряване средата на живот. Основни бенефициенти са юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната дейност и културния живот; Общините Шабла, Каварна и Балчик за всички дейности и читалищата, регистрирани по Закона за народните читалища за дейности свързани с културния живот.