Начало Агроновини Земеделие С до 146 хил. лв. за малко стопанство стимулират земеделието в област...

С до 146 хил. лв. за малко стопанство стимулират земеделието в област Добрич

3 295 760 лв е общият размер на Евросредствата, предвидени като безвъзмездна финансова помощ по една от подмерките за развитие на малките земеделски стопанства и преработващата промишленост

От 22 октомври стартира прием на проектни предложения по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-4.007 по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., информираха от Областен информационен център – Добрич.

Допустими кандидати са земеделски производители, кооперации, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Икономическият  размер на стопанството трябва да е от 6 000 до 7 999 евро – измерен в стандартен производствен обем (СПО), и над 50 % от СПО да е от секторите “животновъдство”, “плодове и зеленчуци” и/или “етеричномаслени и лекарствени култури”. Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната 2018 година от земеделски дейности.

Предвидената безвъзмездната финансова помощ е в размер до 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 2 444,75 лв.,  а максималният е до 146 685 лв.

С финансовата помощ по подмярка 4.2.2 кандидатите имат възможност да изградят, придобият и модернизират сгради и други недвижими активи, да закупят машини, съоръжения, оборудване, земя, както и софтуер, ноу-хау, патенти и лицензи. Подмярката ще финансира и инвестиции свързани с опазване на околна среда като изграждане на инсталации за пречистване на отпадъчни води и за производство на енергия от биомаса за собствено потребление.

Подаването на проектно предложение по подмярката се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Крайния срок за кандидатстване е 23.12.2019 г., 17:30 часа.

Безплатна информация се предоставя:

  • на място – в офиса на ОИЦ – Добрич (сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114)
  • на тел. 058 602-758
  • електронна поща oic_dobrich@abv.bg
  • на страницата на центъра във Фейсбук.