Начало Политики и финансиране Новите моменти в еко-мрежа Натура 2000 представят на среща в Добрич

Новите моменти в еко-мрежа Натура 2000 представят на среща в Добрич

Работна среща за представяне на актуални процедури по Оперативна програма Околна среда /ОПОС 2014-2020 г /, насочени към Натура 2000 и биоразнообразието ще проведе екип на Областен информационен център – Добрич.

На срещата ще бъдат представени двете процедури – BG16M1OP002-3.019 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000“ в България и BG16M1OP002-3.020 „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“.

Събитието ще се проведе на 21 ноември в офиса на ОИЦ – Добрич, находящ се на ул. „България“ 12, на 1 етаж в сградата на Община град Добрич. Участие в срещата могат да вземат представители на общините от област Добрич,  неправителствени организации и медии. Включването в събитието е безплатно и не изисква предварителна регистрация.

По-рано през седмицата, с изнесена приемна в община Крушари, екипът на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) представи пред местното население възможностите за финансиране на проекти с европейски средства. в срещата се включиха общински служители, читалищни дейци,  земеделци и жители на селата Крушари, Габер, Северняк и Коритен.

Бяха предоставени актуалните процедури по Оперативните програми  и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), както и начините за кандидатстване, изискванията към кандидатите и допустимите инвестиции.

“Най-голям интерес имаше към стартиралата по ПРСР 2014-2020 г. подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“, с подкрепата на която ще се преструктурират,  повишат жизнеспособността и устойчивото си развитие стопанства със стандартен производствен обем между 6 000 и 7 999 евро”, коментираха организаторите от ОИЦ – Добрич. От там напомниха, че крайният срок за кандидатстване изтича на 23 декември т.г.

Участниците в срещата са се запознали и с възможностите за изграждане и  развитие на административен капацитет, както и са им били предоставени повече подробности за предстоящия прием по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в селата“ на ПРСР 2014-2020, както и по мярка 19.7.6 Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията“ от стратегиятана МИГ „Тервел-Крушари“. Проектни дейности, насочени към съхраняване и популяризиране на местната идентичност и традиции посредством културното, духовното и природно наследство.

До края на 2019 година се очаква да стартират още две от подмерките:

  • 5.1“Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“
  • 16.4 „ Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във вериги на доставки“

Те са насочени към финансиране на дейности по предотвратяване на заразните болести в животновъдните стопанства и изграждането и функционирането на местни пазари, основани на къси вериги на доставка с не повече от един посредник между производител и потребител.

През първото тримесечие на 2020 година е планирано да стартират други две подмерки:

  • 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
  • 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП). .

Двете подмерки ще подкрепят икономическото развитие и модернизиране на животновъдни стопанства.

През месец април 2020 г. земеделските стопани ще имат възможността да подобрят икономическата си устойчивост и резултатите на стопанството си чрез финансови средства по подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”.