Начало Политики и финансиране Актуални мерки по ПРСР представиха на информационно събитие с жителите на с....

Актуални мерки по ПРСР представиха на информационно събитие с жителите на с. Дончево

Актуалните и предстоящи мерки по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020) бяха представени на информационно събитие с жителите на с. Дончево, общ. Добричка, което проведе екипът на Областния информационен център.

Целта на срещата бе информацията за възможности за финансиране на проектни идеи с европейски средства да достигни и до потенциалните кандидати от по-малките населени места в областта.

Експертите от Центъра обсъдиха с присъстващите подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“, която ще осигури възможност за повишаване и стабилизиране на доходите на малките земеделски стопанства чрез изграждането на малки по мащаб преработвателни мощности. Крайният срок за кандидатстване по подмярката е 23.12.2019 г. чрез Информационната система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Представени бяха и планираните подмерките за 2020 г. съгласно Индикативната годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 г. Модернизиране и разрастване на земеделски стопанства и животновъдни обекти са част от разискваните идеи и съответствието им с планираните допустими дейности и разходи по подмерките през предстоящата година. Разяснени бяха изискванията към кандидатите, изчисляване на икономическия размер на стопанството (СПО), процедурата по подаване  и изпълнение на проектно предложение.

Дискутирани бяха проектни идеи, които биха допринесли за развитието на селото, като изграждане на туристически маршрут, създаване на условия за инвестиции, осигуряване на площи и помещения за съхраняване на продукцията на местните земеделци и други. Кметът на с. Дончево, Паун Станчев сподели своя опит в усвояването на средства от еврофондовете и практики на сътрудничество на земеделски производители от държавите-членки на ЕС.