Начало Агроновини Земеделие На търг продават земеделски земи в област Добрич

На търг продават земеделски земи в област Добрич

Търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи в бивши стопански дворове в област Добрич е обявен от областната дирекция “Земеделие”.

Предлагат се имоти в селата Полковник Минково, Одринци, Вранино и Коларци. Те са с площи от 1632 до 3367 квадратни метра, а началната им цена варира от 3700 до 7200 лева.

Право на участие в търга имат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон. Депозитът за участие е 10 % от началната тръжна цена. Върху него не се начислява лихва и не подлежи на връщане при отказ от сключване на договор.  

Документите за участие в търга се получават в сградата на Областна дирекция “Земеделие”   всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч.,в срок от 15.01.2020г. до 13.02.2020 г., включително.

Търгът ще се проведе в сградата на Областна дирекция ”Земеделие” на 17 февруари от 10 часа за всички имоти на територията на област Добрич, като офертите ще се разглеждат в открито заседание на комисията, по реда на входирането им във входящия дневник на ОД „Земеделие” Добрич.

Търгът да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие и са допуснати до участие в търга. При явяване на един кандидат за даден имот, той се обявява за спечелил търга – при обявената от него тръжна ценас тайно наддаване.

В случаите,когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях да се проведе търг с явно наддаване с начална цена – равна на предложената от кандидатите при търга с тайно наддаване цена, увеличена с една стъпка, като стъпката за наддаване е в размер на 100 /сто/ лева.

На първо място в търга се класира кандидатът, предложил най-висока цена за даден имот. При явяване само на един кандидат за даден имот, същият да се обявява за спечелил търга при обявената от него тръжна цена в търга с тайно наддаване.