Начало Агроновини Справедлива, конкурентоспособна и екологична селскостопанска политика след 2020 година

Справедлива, конкурентоспособна и екологична селскостопанска политика след 2020 година

Експертите от Областен информационен център – Добрич взеха участие в среща на Министерство на земеделието храните и горите със земеделски производители в Добрич. Близо 150 представители на бранша бяха запознати с новостите при директните плащания, държавните помощи през 2020 г., предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР), новите моменти в законодателството в сектор животновъдство и Общата селскостопанска политика след 2020 г.

В срещата участваха зам.-министърът на земеделието и храните Вергиния Кръстева, областният управител Красимир Кирилов, директорът на Областната дирекция по земеделие Десислава Иванова и  експерти от Министерството.

Заместник-министърът Вергиния Кръстева представи концепцията за създаването на компенсационен фонд срещу природни бедствия, който да служи за обезщетяване и застраховане. Част от средствата в него ще се формират от съществуващата държавна помощ за обезщетяване на пропаднали площи, доброволни вноски отземеделците и от мярка 17 „Управление на риска“ от ПРСР 2014-2020 г..

МарияХристова, координаторна координационното звено за създаване на Стратегическия план за новата ОСП в министерствопредстави напредъка и новите моменти в бъдещата Обща селскостопанска политика 2021-2027 г.(ОСП 2021-2027 г.).Планираният бюджет за новият период е в размер на 365 млрд. еврои 10 млрд. евро от програма „Хоризонт Европа“ за изследвания и иновации. България ще разполага с 5.6 млрд. евро по първи стълб (директни плащания) и 2 млрд. евро по втори стълб за развитие на селските райони.За плавен преход към бъдещата селскостопанска политика на ЕС е предвидено 2021 г. да е преходна, като земеделските стопани ще продължат изпълнението на своите ангажименти по старите правила, нообезпечени от бюджета на новия програмен период.

Дефинирани са осем области на интервенция за развитие на селските райони, които да бъдат адаптирани за нуждите на страните-членки. Това са: Райони със специфични ограничения, произтичащи от спазването на някои задължителни изисквания; Обмен на знания и информация; Установяване на млади фермери и започване на бизнес в селските райони; Инструменти за управление на риска; Сътрудничество; Инвестиции; Ангажименти за опазване на околната среда и климата и др. задължения в областта на управлението; Райони с природни или други ограничения. Минимум 30 % от бюджета на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони ще се планираза интервенциите,насочени директно към околната среда и изменението на климата

Във връзка с изготвяне на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони през периода 2021-2027 г. са изготвени SWOT анализи за влиянието на селското стопанство върху състоянието на околната среда и климатичните промени, социално-икономически анализ за развитието на селските райони и анализ на селското стопанство и хранително-вкусова промишленост. След тяхното финализиране и въз основа на тях ще бъдат идентифицирани потребностите и разписани мерките. През новия период, на правилата разписани в европейското законодателство ще бъдат заменени със стратегически подход базиран на цели и индикатори, измерващи тяхното постигане. Предварително ще се определят резултати, чийто постигане ще е условие за получаване на средства от ЕС. Във фокуса на новата селскостопанска политика е и привличане на повече млади хора и задържането им в земеделието, както и превръщането на селата в привлекателно място за живот и инвестиции.Планирано е увеличаване на максималния размер на помощта за установяване на млади фермери (до 100 000 евро). Дебатите заОСП на Европа за следващия програмен период на 2021 – 2027 г. продължават на ниво Европейска комисия. Предполага се, че ще бъдат финализирани във втората половина на годината.

Светослав Цеков, експерт в МЗХГ презентира предстоящите мерки през настоящата година по ПРСР 2014-2020 г., като акцентира само на подмерките, където представляват интерес за земеделските стопани, а именно:

  • подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, която ще подпомага земеделските стопани от сектор „Животновъдство“. Приоритетни ще бъдат кандидати сикономическият размер на земеделското им стопанство под 38 001 евро СПО, които са със сертифицирани за производство на биологични селскостопански продукти и са до 40 години.С най-голяма тежест ще са инвестициите, които ще се реализират в райони в по-голяма близост до зони, в които е възникнало огнище на заразна болест след 01.01.2014 г. Най-малко 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта е необходимо да с в инвестиции за подобряване на биосигурността в рамките на животновъдния обект/и.
  • по подмярка4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ще са допустими земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в СПО. Минимален размер на проектите е 1 250 евро, а максимален размер на проектите  – 25 000 евро.
  • Приема по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ е предвиден за февруари 2020 г.Максималния размер на финансиране е до700 000 евро за животновъден обект(в зависимост от вида животно), но не повече от 1 млн.евро на кандидат. Съфинансирането е в размер до 70%.
  • Дейности по възстановяване на производствения потенциал, нарушен от остро заразни заболявания по свинете, дребните преживни животни /овце и кози/ и птиците ще се финасират по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Ще могат да кандидатстватземеделски стопани, регистрирани преди 1 януари 2018 г. и извършващи животновъдна дейност преди тази дата, които са засегнати от силно заразна болест и това е довело до унищожаване на най-малко 30% от земеделския потенциал на стопанството Максималният бюджет на проект е до  1 млн. евро, а съфинансирането е 100%.
  • Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ ще подкрепи дейности за развитие и укрепване на малки земеделски стопанства в сектор „Животновъдство“. Проектни предложение ще могат да подават земеделски стопанства на физически лица, еднолични търговци, ЕООД, при които над 50 % от икономическия размер на стопанството, измерен в СПО се сформира от следните животински единици  – свине, овце, кози и птици.