Начало Новини Представиха приема на МИГ-овете в област Добрич за 2020 г.

Представиха приема на МИГ-овете в област Добрич за 2020 г.

Екипът на Областен информационен център – Добрич, заедно с екипите на Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, „Тервел-Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“ представиха възможностите за финансиране на проекти с европейски средства през 2020 г.

Представители на Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, „Тервел-Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“ запознаха присъстващите с планираните за отваряне през 2020 г. мерки от Стратегиите си за водено от общностите местно развитие и напредъка.

При остатъчен финансов ресурс, МИГ „Тервел-Крушари“ планира да обяви втори прием през 2020 г. по подмярка 19.7.6. „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията“, с допустими кандидати юридически лица с нестопанска цел от територията на МИГ-а и общините Тервел и Крушари. С индикативен срок май-юли ще бъде отворена за втори път подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, която ще финансира инвестиции в материални и нематериални дълготрайни активи на земеделски стопани със стопанство не по-малко от 8 000 евро СПО.

МИГ „Добричка“ е планирала прием на проектни предложения по общо пет подмерки през 2020 г. Производители от  преработвателната промишленост ще могат да подобрят цялостната си дейност, икономическата си ефективност и конкурентоспособност чрез финансиране по подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Приема е планиран за средата на март, когато предстои откриването и на първи прием по подмярка 19.2-6.4. „Инвестиции в неземеделски дейности“, по коятоземеделски стопани или микро фирмите ще могат да създадат или развият предприятията си и да предоставят услуги за населението. Община Добричка, читалища и НПО са допустимите кандидати по подмерките 19.2-7.5. „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ и 19.2-7.6. „Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ Добричка“, с планиран прием през второто тримесечие на годината.

МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ планира през 2020 г. два приема по мерките 19.2/4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, насочени към земеделски производители преработващи земеделски продукти и 19.2/6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, насърчаваща стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони. След одобрение на промяна в Стратегия за водено от общностите местно развитие ще бъдат отворени и мерките насочени към внедряване на иновации в предприятията, насърчаване на предприемачеството, подобряване на управленския капацитет и дейности и мерки, насочени към търсещите работа и трайно безработни лица.

Тази година МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ планира дастартираприем по шест мерки, чрез които ще се финансират проекти за повишаване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятия в сектора на аквакултурите; изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия; разработване и/или внедряването на нови продукти, процеси, услуги, технологии и системи; диверсифициране на доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейности и подобряване на условията на труд. Общините от територията на МИРГ, юридическите лица с нестопанска цел, вкл. и читалищата могат да кандидатстват с проекти за създаване, подобряване или разширяване на дребна по мащаб публична инфраструктура, свързана с рибарската общност. С екологична насоченост е мярката 2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното  наследство, културата и спорта на рибарската територия“, чиято цел е повишаване на осведомеността за ползите и отговорностите към природно и морското културно наследство, насърчаване на развитието на устойчива екологична култура и възпитание, разпространяването на знания и други. До края на другата седмица предстои да бъде публикувана одобрената актуализирана индикативна годишна работна програма на страницата на МИРГ.