Начало Новини Регистрацията на личните стопанства минава вече през кмета

Регистрацията на личните стопанства минава вече през кмета

Според влезлите в сила промени по Наредба 44, подаването на заявления става при кметовете и кметските наместници на населените места, които ги входират в ОДБХ. На това акцентира областният управител на Добрич Красимир Кирилов на проведеното днес заседание на Областната епизоотична комисия.

Той припомни, че промените регламентират регистрацията на животновъдни обекти – лични стопанства.

Проверки на личните дворове се извършва от лекар от ОДБХ, кмета или кметския наместник на населеното място и ветеринарния частно-практикуващ лекар. В заявлението са посочени изискванията, на които трябва да отговарят частните стопанства, както и допустимия брой животни от всеки един вид, които могат да бъдат отглеждани за лични нужди“ – заяви Кирилов.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Андонова допълни, че промяната е направена с цел да се знае какви животни се отглеждат и да има по-ясна епизоотична картина в страната. С изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Припомняме, че промените касаят режима за регистрация на личните стопанства, който е облекчен и безплатен. Идеята е да се намали административната тежест за стопаните. Отпада изискването те да подават лично заявление за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). За да е по-лесно, то ще се подава при кмета или кметския наместник, който, от своя страна, ще го предаде в ОДБХ в срок до 10 дни. 

Друга новост е, че местната власт има допълнителни задължения при констатиране на заболяване по животните. Фермерите ще трябва да идентифицират животните, да опазват здравословното им състояние и да документират движението от и към животновъдните обекти. 

Те следва да създадат и изпълнят програми за самоконтрол на болести и да спазват определени изисквания при населване на животновъдните обекти.

Актуализирани са също процедурите по лицензиране на употребата, производството, търговията на едро и дребно с ветеринарномедицински продукти (ВМП).

Планирано е по-добро ветеринарно обслужване на животните на територията на дадено населено място. 

За да се изпълняват профилактичните мерки, договорите с регистрирани ветеринарни лекари ще се сключват на териториален принцип. Това важи за лични стопанства и животновъдни обекти, регистрирани по чл.137, които не са си избрали ветеринарен лекар. 

Директорът на ОДБХ определя населените места в съответната област, за които е необходимо ветеринарномедицинско обслужване. 

Ще се определя най-малко по един регистриран ветеринарен лекар за всяко от населените места. 

Не се позволява на регистрирани ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика със собственици на индустриални ферми за свине и птици, да сключват такива и със собственици на лични стопанства.  

Минималният брой на посещенията в обектите ще бъдат регламентирани в договорите между директора на ОДБХ и регистрираните ветеринарни лекари.