Начало Новини Директорът на Добруджанския земеделски институт в Ген. Тошево е подал оставка

Директорът на Добруджанския земеделски институт в Ген. Тошево е подал оставка

Директорът на Добруджанския земеделски институт – Генерал Тошево е подал оставка през февруари. Причината е разходи в брой в особено големи размери. Това става ясно от отговор на министъра на земеделието Десислава Танева на въпрос на народните представители Светла Бъчварова и Даниел Йорданов.

Те питат за финансовото състояние на Добруджанския земеделски институт – Генерал Тошево

Отговорът на министър Танева показва, че към 31.12.2019 г. при заложен годишен план на приходите от бюджет 2019 5 389 850 лева, събраните приходи са в размер на 4 974 048 лева. Изпълнението на приходите е 92,28%.

При заложен годишен план за разходите 4 847 092 лева, са извършени разходи в размер на 5 771 989 лева. Изпълнението на разходите е 119,08%.

Разходите за персонал са в размер на 3 269 410 лева, при уточнен план 3 638 562 лева, изпълнението е 89,85%.

Разходите за издръжка и данъци са 2 491 240 лева, при уточнен план 1 207 481 лева, изпълнението на разходите е 206,32%.

Капиталовите разходи са в размер на 2 649 лв., при уточнен план 1 049 лева. Трансферите от ДФ „Земеделие” са 127 946 лева. Полученият трансфер от Селскостопанска академия е в размер на 669 995 лева, при заложен трансфер 542 663 лева.

От представения анализ се вижда, че не само не са изземвани приходи от института, но са му предоставени и трансфери от държавния бюджет в размер на 669 995 лева, посочва министър Танева.

Към 31.12.2019 г. задълженията към доставчици на института са в размер на 567 662 лева, в т.ч. просрочени задължения към доставчици са в размер на 377 448 лева. Вземанията от клиенти са в размер на 1 690 633 лева, в т.ч. просрочени несъбираеми вземания 652 676 лева, а останалите 1 037 957 лева са събираеми. При условие, че институтът събере вземанията си, ще успее да изплати всички задължения към доставчиците.

До 30.01.2020 г. Добруджанският земеделски институт централизира в сметката на Селскостопанска академия в БНБ приходи в размер на 209 132 лева. И извърши през системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА разходи за издръжка в размер на 33 899 лева по две платежни нареждания за охрана и за фураж.

Имайки предвид събраните приходи през 2019 г. и извършените разходи, логичният извод е, че разходите се плащат на каса и приходите не се внасят в транзитната сметка на института.

След извършената проверка от Централната администрация на ССА по извлечения от банкови сметки за периода 01.01.2020-31.01.2020 се установи, че голяма част от сумите, които трябва да се централизират от института в сметката на ССА, са изтеглени на ръка и са извършвани разходи в брой в особено големи размери . В края на 2019 година събраните приходи също не са централизирани, а близо 400 000 лева са оставени в служители на института.

За констатираните факти и обстоятелства председателят на ССА е уведомил с писмо от 13.02.2020 г. директорът на Държавна финансова инспекция, като е поискал да бъде извършена финансова инспекция на Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево, обхващаща период и преди 2020 г. Директорът на института е подал оставка веднага след като е предоставил исканата информация в Централната администрация на Селскостопанска академия.

Въпреки текущите проблеми, финансовото състояние на института е сравнително добро и стопанската и научна дейност на института не е застрашена, заключава министър Десислава Танева.