Начало Бизнес МИГ „Добричка“ приема проекти за подкрепа на неземеделски дейности

МИГ „Добричка“ приема проекти за подкрепа на неземеделски дейности

Стартира мярката на МИГ „Добричка“, насочена към развитие на туризма в региона, осигуряването на стабилност за малкия бизнес и създаване на нови работни места, съобщиха от Областния информационен център в Добрич.

Местната инициативна група „Добричка“ (МИГ „Добричка“) стартира първи прием на проектни предложения по  подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Предстои да бъдат подпомогнати проекти, насочени към установяването и развитието на неселскостопански дейности, които водят до създаване и утвърждаване на продукт, базиран на местни ресурси и/или иновация, развитие на услуги, развитие на туризъм, стабилност за малкия бизнес и създаване на нови работни места.

Проектни предложения могат да подават земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като ЕТ или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и занаятчии. Задължително кандидатите трябва да имат постоянен адрес или седалище на територията на община Добричка и дейностите по проекта да се изпълняват на територията на МИГ „Добричка“.

Допустими за финансиране са инвестиции за обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, производство или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори (грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги и др.), производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитие на занаятите и други неземеделски дейности. Местата за туристическо настаняване, също могат на бъдат обновени по подмярката, ако са с до 20 помещения за настаняване, като финансовата помощ не превишава 50 000 лв. за обект.

Безвъзмездната финансовата помощ (БФП) ще се предоставя за материални и нематериални инвестиции за изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество, закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Кандидатите представят бизнес план по образец, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности, и доказва икономическата жизнеспособност на проекта за 5 годишен период, а при извършване на строително-монтажни работи и трайни насаждения – за 10 годишен период.

Предвиденият бюджет по процедурата е 492 000 лв., като минималния размер на БФП за конкретен проект е 500 лв., а максималния до 150 000 лв. Общата стойност на един проект трябва да е от 10 000 лв. до 200 000 лв., като подпомагането е до 75%. За проекти включващи дейности за развитие на туризъм (обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) финансовата помощ е до 5% от общите допустими разходи.

Пакета с документи е достъпен в системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020 и интернет сайта на МИГ „Добричка“.

Подаването на проектни предложения по  подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ в ИСУН на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидат в процедурата може да иска разяснения по в срок до 3 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване – 11.05.2020 г., 17:00 ч., на следния електронен адрес: mig_dobrichka@abv.bg