Начало Последни новини До 10 000 лева са санкциите за бране на божури в Яйлата...

До 10 000 лева са санкциите за бране на божури в Яйлата и Калиакра

Два вида диви божури се срещат в района на Калиакра и Шабла -Теснолистен божур (Paeonia tenuifolia) и Червен божур (Paeonia peregrina Mill). Това съобщиха от РИОСВ-Варна за Про Нюз Добрич в отговор на отправено запитване.
Теснолистният божур е включен в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие като защитен вид. Съгласно закона за защитените растителни видове е забранено: събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение, в т. ч. и притежаването, отглеждането, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри. За нарушаване на забраните физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.
Видът Червен божур е лечебно растение, включено в приложението на Закона за лечебните растения.
Съгласно закона, отделни видове диворастящи лечебни растения, между които е и Червеният божур, се поставят под специален режим на опазване и ползване, когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване или има опасност от появяването на такава тенденция. Този специален режим обхваща: забрана за събиране на билки за определен период от естествените находища на видовете от територията на цялата страна, отделни райони или единични находища; определяне на годишно допустимо за събиране количество билки по райони или находища; разработване и прилагане на мерки за възстановяване на популациите и на техните местообитания.
От тези забрани се прави изключение за събиране на “Билки за лични нужди”, както следва:
– корени, коренища, луковици или грудки – до 1 кг;
– стръкове – до 2 кг;
– листа – до 1 кг;
– кори – до 0,5 кг;
– цветове – до 0,5 кг;
– семена – до 0,1 кг;
– плодове – до 10 кг;
– пъпки – до 0,5 кг;
– талус – до 1 кг.
Според закона за събиране на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване за физически лица е предвидена глоба от 100 до 1 000 лв., а за юридически лица имуществена санкция от 500 до 3 000 лв.