Начало Лов и риболов Програмата за морско дело и рибарство подкрепя пострадали от пандемията

Програмата за морско дело и рибарство подкрепя пострадали от пандемията

Управляващият орган /УО/ на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 стартира три мерки за над 17 млн. лв., съобщават от Областния информационен център. Чрез тях ще се подкрепят със 100% безвъзмездно финансиране собственици на риболовни кораби и рибари, преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури и производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

По процедура BG14MFOP001-2.014 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ще се предостави финансова помощ за осигуряване на оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Допустими кандидати са еднолични търговци или юридически лица, регистрирани преди 01.01.2019 г. по Търговския закон или Закона за кооперациите и са осъществявали стопанска дейност.

Чрез процедура BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” ще бъдат подкрепени безвъзмездно микро, малки и средни предприятия в сектор „Рибарство и аквакултури“. Те трябва да са еднолични търговци или юридически лица, регистрирани преди 01.01.2019 г. по Търговския закон или Закона за кооперациите и извършващи икономическа дейност по код 10.20 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”, съгласно КИД 2008. За да са допустими кандидати, аквакултурните стопанства и преработвателните предприятия трябва да са регистрирали спад от поне 20% в оборота за месец април или май (по избор) 2020 г., спрямо средноаритметичния месечен оборот (нетни приходи от продажби) през 2019 г. или средноаритметичния оборот от 2019, 2018 и 2017 г.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по двете мерки е от 2 000 до 20% от нетните приходи от продажби за 2019 г., но повече от 80 000 лв. С одобреното финансиране, кандидатите могат да възстановят разходите си, извършени след 01.02.2020 г. до не по-късно от 4 месеца от влизане в сила на административния договор за предоставяне на БФП. Допустими са разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, за съхранение, външни услуги (включително режийни разходи и разходи за логистични услуги) и персонал, нает на трудов договор или по силата на договор за управление и контрол преди 13.03.2020 г.

Процедура BG14MFOP001-1.017 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“ ще предостави компенсация на собственици на риболовни кораби и рибари, които временно са преустановили риболовни дейности, за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Максималният размер на помощта е до 80 000 лв. за риболовен кораб и не се изисква съфинансиране от кандидатите. Проектни предложения могат да подават физически и юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и развиващи дейност в сектор „Рибарство“. Те трябва да са извършвали риболовна дейност в продължение на най-малко 120 дни в Черно море или река Дунав през последните две календарни години. Допустими са компенсации за временно преустановяване на риболовните дейности от риболовен кораб и за екипаж. Компенсация се предоставя за период от максимум 120 последователни календарни дни, считано от датата заявена от кандидата, но не по-рано от 01.02.2020 г.

Екипът на Местна инициативна рибарска група Шабла-Каварна-Балчик е изразил пред УО на Програмата за морско дело и рибарство готовност за безвъзмездна подкрепа при консултиране, подготовка и подаване на проектни предложение на всички заинтересовани лица през периода на прием по горепосочените процедури.

Крайният срок за подаване на проектни предложения и по трите процедури е до 3.07.2020 г., 17:.0 часа, чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ в ИСУН на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Екипът на Областен информационен център-Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата на центъра във Фейсбук.