Начало Селото Приключи оценката на проектите за ремонт на детски градини по подмярка

Приключи оценката на проектите за ремонт на детски градини по подмярка

Приключи оценката на административно съответствие и допустимост на 8 проекта за ремонт и оборудване на общински детски градини по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020.

Припомняме, че Управляващият орган на ПРСР увеличи бюджета за приема по подмярка 7.2 с 8 498 391 лв. Така общият размер на средствата по процедурата достигна 18 628 792 лв. Той е достатъчен за обработка на всички подадени проектните предложения по процедура Детска градина.

Публикувани са и списъците с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка.

Предложението за отказ ще бъде изпратено на кандидатите чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването му, те могат да подадат възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.