Начало Политики и финансиране Европейски възможности за финансиране на земеделския сектор в Балчик и Генерал Тошево

Европейски възможности за финансиране на земеделския сектор в Балчик и Генерал Тошево

Областен информационен център – Добрич представи актуалните и предстоящи подмерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. пред земеделски стопани, представители на местния бизнес и граждани в две от общините в област Добрич.

Особен интерес по време на срещите имаше към подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства, по която земеделски стопани могат да получат от 5 хил. евро до 70 хил. евро. Средствата ще могат да се инвестират в развитие на местното занаятчийство; преработка и маркетинг на земеделски продукти в неземеделски; производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали; предоставите на услуги за всички икономически сектори и други. Планираният бюджет е малко над 5 млн. евро и ще покрива до 85% от допустими разходи по одобрения за финансиране проект. Процедурата ще бъде обявена до края на годината.

За земеделските производители беше презентирана очакваната подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства. По нея ще се финансират фермери с размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем за модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната и други. Максималният размер на подпомагането е до 48 895 лв.

По време на информационните събития, провели се на 7 и 8 юли, Михаела Козовска – експерт в ОИЦ-Добрич анонсира и планираните от Министерство на земеделието, храните и горите мерки за компенсиране на земеделци, животновъди, и малки и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция за загубите от пандемията COVID-19.

Срещите се проведоха съвместно с Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“ и с Enterprise Europe Network-Добрич. Бяха представени актуалните процедури към Стратегията за воденото от обществото местно развитие. До 3 август 2020 г. земеделски стопани или микропредприятия от двете общини могат да подадат проектно предложение по подмярка 19.2/6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, по която също ще се финансират производство, услуги и занаятчийски дейности. Предстои да бъде обявена подмярка 19.2/4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, чиято цел е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

Георги Колев, част от екипа на Enterprise Europe Network-Добрич представи основните дейности на мрежата, подпомагаща малкия и среден бизнес за възможностите на Европейския пазар. Експертната помощ, която могат да получат фирмите е съдействие за осъществяване на международни партньорства чрез достъп до база данни в цяла Европа, организирате на бързи и ефективни брокерски срещи по време на международни панаири и конференции, консултиране за пазарни възможности в международен план, както и безплатна консултантска помощ за законодателството и стандартите на ЕС.

В края на срещите, присъстващите обсъдиха с експертите своите проектните идеи, допустимостта им съгласно условията за кандидатстване, начина на кандидатстване и подаване на проектни предложение чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.