Начало Агроновини Възстановяват полезащитни пояси и гори в Добруджа

Възстановяват полезащитни пояси и гори в Добруджа

Насаждения от инвазивни дървесни видове върху площ от 1053 декара ще бъдат премахнати от територията на Североизточното държавно предприятие, като на тяхно място ще бъдат залесени типични за Североизтока смесени широколистни гори, съобщават от предприятието. Огромната работа по подмяна на гори от нетипични за България видове, както и възстановяване на полезащитни пояси в лошо състояние, ще се извърши върху площ от близо 2000 декара, като всички предвидени за подмяна и възстановяване насаждения попадат в защитени зони от мрежата Натура 2000.

Значимото по мащаб залесяване става възможно благодарение на природозащитен проект на СИДП „Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Североизточна България“. Проектът е на стойност 1 386 763 евро, 74,40% от които са осигурени като съфинансиране по Програма LIFE Nature 2019 на Европейската комисия.

Проектът предвижда до 31.12.2024 година да бъдат премахнати насаждения от инвазивни видове, да бъдат събрани семена, произведени фиданки и да бъдат залесени всички предвидени площи. От Югозападно държавно предприятие – Благоевград, които са асоцииран бенефициент по проекта, ще бъдат осигурени 50 000 контейнерни фиданки за пилотно залесяване целевите обекти по проекта. Предвидените дейности обхващат десет защитени зони от мрежата на Натура 2000 на територията на Североизточно държавно предприятие.

Проектът има важно значение не само на национално, но и на европейско ниво, тъй като премахването на насаждения от инвазивни чужди видове и възстановяването на естествените горски екосистемиса едни от ключовите мерки за адаптиране към климатичните промени и опазване на биологичното разнообразие на ниво ЕС. Възстановяването на полезащитните пояси, както и създаването на нови такива също е приоритет за България и региона, като в това направление ще се работи и с експерти от Румъния, за които суховеите в Добруджа, намаляването на почвената влага и ветровата ерозия на почвата също са голям проблем.

Предвижда се за много от дейностите да бъдат наети работници, което ще осигури заетост за  хората от по-малките населени места.