Начало Лов и риболов Ловците и риболовците от сдружение “ЛРД – Добрич” отчетоха дейността си

Ловците и риболовците от сдружение “ЛРД – Добрич” отчетоха дейността си

Ловците и риболовците от сдружение “ЛРД – Добрич” – гр. Добрич, проведоха на 8 септември т.г. своето годишно отчетно събрание. Отчетният характер, съгласно Устава на Сдружението, обхвана работата на ръководството и на членовете му през цялата 2019 година, която премина под угрозата от разпространение на африканска чума по свинете /АЧС/, поставила на сериозно изпитание цялата ловна организация на България.

В своя доклад председателят на УС на Сдружението и член на УС на НЛРС-СЛРБ Илия Михайлов подчерта, че основните дейности се изпълняват от 927 членове, 9 от които са жени, обединени в 34 ловно-рибарски дружини. На проведените отчетни събрания между най-обсъжданите въпроси са непрестанното увеличение на броя на хищниците, бракониерството и допусканите закононарушения по време на лов, както и все по-широкото настъпление на африканската чума по свинете. Не бяха подминати и съществуващите организационни слабости в някои ЛРД като тези в Златия, Бенковски, Миладиновци и Добрич. Заради Covid 19 е отложено провеждането през пролетта на традиционната вечеринка на Сдружението, както и определянето на “Ловец на годината”.

През отчетния период в ЛРД Долина е изградена нова база, а на тази в Житница е извършен ремонт. На базата на одобрен инвестиционен проект от 17 юли 2020 г. започна изграждането на ловен дом и зона за нарезно оръжие в м. Дъбовете край Добрич. До момента е приключен нулевият цикъл, чийто изпълнител е фирма “Св. Никола”, а изпълнител на целия обект е “Еврохолц” ООД от Генерал Тошево. Бе поръчано на делегатите на събранието да запознаят членовете на ловно-рибарските дружини с необходимостта от доброволен труд и дарения по довършителните работи и обзавеждането. За пусков срок е определена пролетта на 2022 г., когато Сдружението ще отбележи 125 години от своето учредяване.

Илия Михайлов чете доклада да Сдружението за 2019 година

В раздела за ловно-стопанска дейност бе отчетено стабилизирането на запаса от сърни, но който в повечето ловни райони е под допустимия брой. Основен проблем на вида в случая е нерегламентираният отстрел по време на групов лов на дива свиня. Спад с близо 5 на сто бележи броят на дивите свине, но за съжаление усилията на ловците да спрат разпространението на АЧС засега се оказват напразни. При дребния дивеч – яребици и фазани, се отчита увеличение от 8 на сто при яребиците и 30 на сто при фазаните. Това е постигнато и с постоянните грижи на Сдружението и ловците за ежегодното разселване. През 2019 г. в природата са разселени 1200 фазани и 840 яребици. Все още броят на зайците е далеч от допустимия запас от 8 230 бр. Бяха изтъкнати причините за това: хищниците, бракониерите, промяната или загубата на типичните местообитания, поради неправилна селскостопанска политика в района, липса на грижи и химизация.

Илия Михайлов подчерта все още високия запас на хищници: 255 бр. лисици и 196 чакали. Те продължават да оказват силно вредно влияние върху запасите с дребен дивеч. С въвеждането на таксата за стопанисване, съгласно ЗЛОД, са увеличени възможностите за подхранване на дивеча през зимния период – близо 10 тона груб фураж и 2 тона сол. Изградени са или са ремонтирани биотехническите съоръжения в ловно-стопанските райони на дружините: хранилки, солища, калища, чакала.

Тревога буди фактът, че в борбата с хищниците са се включили все още едва в половината от ловно-рибарските дружини, което е крайно недостатъчно. Добра организация и резултатна работа е постигната в ЛРД във Владимирово, Бранище, Дончево, Златия, Карапелит, Ловчанци, Лясково, Одринци, Паскалево, Славеево, Стожер, Хитово, Царевец, Черна, Божурово, Бранище и Ведрина. Прави впечатление, че една немалка част от ловците, които ползват правото да ловуват индивидуално на хищници, за цял сезон не са отчели нито една бройка. Не се обръща и достатъчно внимание на пернатите вредители /свраки и врани/, които нанасят огромни щети на запасите на дребен дивеч като унищожават голяма част от техните приплоди. Решения и стимули за ловците има, очакват се резултати.

Изводите, които се налагат за по-ефективното стопанисване на дивеча в бъдеще, са подобряване на местообитанията и създаване на укрития и зони за спокойствие. Към това следва да се прибави по-нататъшната работа за разселване и адаптиране на пернатия дивеч, подпомагането му през неблагоприятните зимни месеци, както и ефективното регулиране на хищниците.

Част от делегатите в отчетното събрание    

По законността на лова все още в отделни дружини се допуска неправилно попълване на разрешителните, участие в ловни излети на хора с незаверени ловни билети  за съответния сезон, непопълване на всички данни, изисквани от ЗЛОД, както и ненавременно отчитане на изразходваните разрешителни особено за индивидуалния лов. Прилаганите мерки за борба със злополуките с ловно оръжие по време на ловен излет дават резултати – година без инциденти и злополуки.

Със задоволство в доклада бе отчетено домакинството на зоналното състезание за кучета, работещи на стойка “Свети Хуберт” за Северна и Централна България. Сдружението се представи отлично като неговите представители Тодор Гичев и Стефан Балкански завоюваха първото място, а в националното състезание, проведено във Велико Търново, отборът на “ЛРД -Добрич” е в челната петица.

По отношение на стопанската дейност бе изтъкната стабилността на Сдружението като приходите са основно от организиране и провеждане на курсове за придобиване право на лов, от наеми и други услуги.

В доклада на Контролния съвет на сдружението бяха дадени препоръки за безкомпромисност при нарушенията с разрешителните за ловни излети за санкциониране на неизрядните ловци и ловно-рибарски дружини, както и за набелязване на мерки за по-добро стимулиране на отстрела на хищници, както и за разкриване на бракониерите.

В станалите разисквания по двата доклада, в които взеха участие д-р Валери Веселинов, Димитър Димитров, Огнян Николов, Димитър Петров, Красимир Байчев, Живко Трифонов,  бяха обсъдени редица актуални въпроси. На тях отговор дадоха Илия Михайлов и Петър Петров, отговорник по лова в Сдружението. Един от тях бе за осигуряването на фуража и солта. Дискусията бе твърде оживена. Имаше предложение то да не се извършва чрез Сдружението, а всяка ЛРД да извършва снабдяването самостоятелно, но при направеното гласуване то не се прие. Реши се при събиране на членския внос да се дават от всеки ловец допълнително по 5 лв. за закупуване и разселване на диви зайци.

Бе проведен частичен избор за състава на Контролния съвет. За негов член и председател бе избран Атанас Дучев, зам.-кмет на община Добричка, човек с опит, който ще бъде изключително полезен за дейността на Сдружението.

В края на събранието делегатите единодушно гласуваха отчетния доклад на УС, доклада на Контролния съвет, както и счетоводния отчет за 2019 г. и бюджета за 2020 година.

                                                                                                                                                Николай МИРЧЕВ