Начало Последни новини Община Тервел отдава под наем маломерни имоти

Община Тервел отдава под наем маломерни имоти

Процедура за отдаване под наем без търг или конкурс на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд и Общинския остатъчен фонд обяви Община Тервел. Договорите за отдаване под наем са за срок от 1 стопанска година, като наемната цена се заплаща еднократно при сключването им. Размерът на годишната наемна цена за 1 декар земя 61 лв.

Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Тервел. Те трябва да подадат заявление по образец до кмета инж. Симеон Симеонов в деловодството от 23 септември до 23 октомври. В срок до 30 октомври комисия, назначена със заповед на кмета, ще разгледа подадените заявления и ще състави протокол за класиране на участниците за сключване на договори за наем с класираните лица по реда на постъпване на заявленията.

Когато за един имот има подадени повече от едно заявление, за същия се провежда търг или конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тервел.

Списък с имотите и образец на заявлението са публикувани в сайта на Община Тервел.