Начало Последни новини Васил Грудев: 180 млн. лева се разпределят за развитие на малките...

Васил Грудев: 180 млн. лева се разпределят за развитие на малките населени места

По подхода ВОМР се разпределят 180 млн. лв. в подкрепа на местното развитие за устойчива пазарна конкурентоспособност в малките населени места. Това съобщи изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев по време на Международна конференция по прилагането на подхода ВОМР, която се провежда в к. к. Албена. Той подчерта, че средствата се предоставят по подмярка 19.2 «Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие» на Местните инициативни групи (МИГ) по ПРСР 2014-2020 г. До момента по подмярка 19.2 са постъпили 373 процедури, по които проектните предложения наброяват близо 1 800.  Разпределението на процедурите по подмерки е следното:

  • 89 процедури по подмярка 7.2
  • 86 процедури по подмярка 4.1 и 4.1.2
  • 59 процедури по подмярка 4.2
  • 64 процедури по подмярка 6.4.1
  • 33 процедури дизайнерски мерки на МИГ
  • 42 процедури по други мерки  и подмерки (7.5, 8.6 и други)

От постъпилите 373 процедури 234 са с приключени и имат подписани тристранни договори. Останалите 139 процедури са в процес на обработка, каза още изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“.

Грудев призова участниците във форума да бъдат по-активни и инициативни в предложенията, които предстои да изпратят до ЕК във връзка с подхода ВОМР за следващия програмен период. Той изтъкна, че политиката за подкрепа на иновациите и дигитализацията в селските райони на ЕС ще бъде приоритет.

Подходът ВОМР има за цел да популяризира местната икономика и култура. Той се явява най-силният инструмент, чрез който малките населени места могат да се развиват и да се модернизират. Чрез него се предоставя правото на местната общност сама да избере пътя, по който ще се развива нейният район, кои да бъдат приоритетите и накъде да бъдат насочени инвестициите, каза още изпълнителният директор на ДФЗ- РА.

В конференцията участват представители от ЕК,  представители на Европейската селска мрежа, на Европейската ЛИДЕР асоциация, Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, ДФ „Земеделие“, както и представителите от Местните инициативни групи от територията на България и Местните инициативни рибарски групи и др.