Начало Агроновини ОИЦ-Добрич представи в Каварна Програмата за морско дело и рибарство

ОИЦ-Добрич представи в Каварна Програмата за морско дело и рибарство

Екипът на Областния информационен център в Добрич проведе информационна среща в гр. Каварна. Михаела Козовска, експерт в ОИЦ-Добрич представи подробно актуалните и предстоящи мерки по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

До 7 януари 2021 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура BG14MFOP001-2.015 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“,  Сектор „Малки проекти“. По нея ще се подкрепят инвестиции насочени към подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд. От 3 000  до  48 895 лв. безвъзмездна помощ могат да получат еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Аквакултура“. С одобреното  финансиране може да бъдат закупени нови машини и оборудване, специализирана складова техника и транспортни средства, софтуер, инвестиции във ВЕИ и други.

Предстои обявяване на прием на проекти по процедура BG14MFOP001-2.016  „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ Сектор „Рециркулационни системи“ и „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“. Общата безвъзмездна финансова помощ от 2 812 998,59 лв. ще бъде насочена към изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятията за аквакултури и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности. Според статута на предприятието, съгласно Закона за малките и средните предприятия по процедурата ще се финансират от 30% до 50% от извършените разходи. Минималният размер на безвъзмездната помощ за един проект не може да е по-малък от 30 000 лв., а максималният не трябва да е повече от 550 000 лв. Допустими дейности са инвестиции в: аквакултурите, включително производство на зарибителен материал; модернизация на стопанствата, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници; повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури и други необходими за постигане на цели на проекта.

По предстоящата мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ ще могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са преработватели на продукти от риба и аквакултури. Безвъзмездната помощ ще е от 20 000 лв. до 1 000 000 лв., а съфинансирането до 50%. Ще се подкрепят дейности свързани с реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда,  подобряване на безопасността, хигиената, здравето и условията на труд, преработването на странични продукти и нови или подобрени продукти, процеси или управленски и организационни системи.

Съгласно проекта на Индикативната годишна работна програма на ПМДР за 2021 г. и следващата година собствениците на риболовни кораби, рибари, производители и преработватели на риба и аквакултури ще бъдат подкрепени за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19. Планираният бюджет възлиза на над 11 млн. лв. и ще бъде предоставен по формата на компенсации и средства за закупуване на стоки, суровини и материали, за покриване на разходи за външни услуги и персонал.