Начало Политики и финансиране Увеличават бюджета на четири подмерки от ПРСР с 28 милиона евро

Увеличават бюджета на четири подмерки от ПРСР с 28 милиона евро

С 28 милиона евро ще се финансират още проекти по четири подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщават от Министерството на земеделието /МЗХГ/. Това предвиждат проекти на заповеди, с които се увеличават бюджетите по мерките. Те са публикувани за обществено обсъждане за срок от 7 дни на сайта на МЗХГ. Това става възможно, след като на последното си заседание в края на 2020 година Комитетът по наблюдение на Програмата реши да се прехвърлят допълнително средства по тях, за да се финансират по-голям брой проектни предложения.

С 3,6 млн. евро се увеличава бюджетът на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  С тях още 17 общини ще имат възможност да реконструират уличната мрежа. По този начин ще се финансират по-голям брой проектни предложения, чиято реализация ще подобри достъпа на населението в селските райони до основни публични услуги.

Осигуряват се и 20,8 млн. евро, с които ще се одобрят над 90 проектни предложения по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от Програмата. Те са подадени от местни поделения на вероизповеданията за реконструкция на храмове и църкви, в които се съхранява и опазва националното културно-духовно наследство на страната.

Със средства в размер на около 4 млн. евро допълнително ще бъдат финансирани и проектни предложения, подадени от  общини, държавни горски предприятия и юридически лица, стопанисващи и управляващи горски територии по подмерки 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ и 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“. Ще се увеличат площите с превантивни дейности срещу горски пожари, природни бедствия, катастрофични събития, болести и вредители в горските територии.