Начало Агроновини МИГ „Тервел-Крушари“ ще финансира неземеделски проекти за развитие на района

МИГ „Тервел-Крушари“ ще финансира неземеделски проекти за развитие на района

В началото на март Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ ще стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, към Стратегията си за Водено от общностите местно развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 190 033,31 лв. от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобщават от Областния информационен център в Добрич.

Предстоящата процедура е насочена към подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности, включително на производства, за развитието на конкурентоспособността на района, насърчаване на инвестиционните дейности и подобряване достъпа до услуги за населението от селския район.
За постигане на целите на подмярката 6.4 ще бъдат финансирани проекти на земеделски стопани и неземеделски микропредприятия, регистрирани като ЕТ или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Важно условие за допустимост на земеделските стопани е минималният стандартен производствен обем на стопанство им да е не по-малко от 8000 евро.

Кандидатите е необходимо да имат постоянен адрес или седалище и адрес на управление на територията на общините Тервел и Крушари, и да осъществяват дейностите по проекта на същата територия.
Допустими за финансиране ще са инвестиции в производство и/или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори (здравни услуги, грижи за възрастни хора или хора с увреждания, образователни, счетоводство и одиторски и др.), обновяване на туристически обекти (с до 20 помещения за настаняване) и развитие, популяризиране и рекламиране на туристически услуги.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е от 1 400 лв. до 190 033,31 лв. Общата стойност на един проект трябва да е в границите от 2 000 лв. до 390 000 лв., като подпомагането е до 70%. За проекти включващи дейности за развитие на туризъм (обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) финансовата помощ е до 5% от общите допустими разходи.
Одобреното финансиране може да бъде вложено в материални и нематериални инвестиции свързани с изграждане или подобрения на недвижимо имущество, закупуване (включително чрез лизинг) на нови машини и оборудване, придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Допустими ще са и разходи възникнали не по-рано от 01.01.2014 г. и свързани с проектното предложение за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.
Проектът на указанията за кандидатстване е достъпен на интернет страницата на МИГ „Тервел-Крушари“ https://mig-tk.org/.