Начало Лов и риболов До 80 000 лева подкрепа за Covid-19 за собствениците на риболовни кораби

До 80 000 лева подкрепа за Covid-19 за собствениците на риболовни кораби

Трите процедури на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. за подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 в секторите Рибарство и Аквакултури бяха представени на онлайн информационна среща от Областния информационен център – Добрич.

Със 100% безвъзмездно финансиране ще се подкрепят преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури, производители на риба и други водни организми, и собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, посочват от ОИЦ.
По процедура BG14MFOP001-2.017 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ще се предостави финансова помощ за осигуряване на оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни. Допустими кандидати са еднолични търговци или юридически лица, регистрирани преди 01.01.2019 г. по Търговския закон или Закона за кооперациите и са осъществявали стопанска дейност.

Микро, малките и средни предприятия в сектор „Рибарство и аквакултури“ ще бъдат безвъзмездно финансирани по процедура BG14MFOP001-5.015 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Те трябва да са еднолични търговци или юридически лица, регистрирани преди 01.01.2019 г. по Търговския закон или Закона за кооперациите и извършващи икономическа дейност по код 10.20 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”, съгласно КИД 2008.

За да са допустими кандидати, производителите и преработвателните предприятия трябва да са регистрирали спад от поне 20% в оборота за месец септември, или октомври, или ноември (по избор на кандидата) 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот (нетни приходи от продажби) през 2019 г. или средноаритметичния оборот за месеца от последните 3 години (2019 г., 2018 г. и 2017 г.)

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по двете процедури е от 2 000 до 20% от нетните приходи от продажби за 2019 г., но повече от 80 000 лв. С одобреното финансиране, кандидатите могат да възстановят разходите си извършени в периода от 01.02.2020 г. до 31.12.2020 г. Допустими са разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, за съхранение, външни услуги (включително режийни разходи и разходи за логистични услуги) и за персонал, нает на трудов договор или по силата на договор за управление и контрол.
По предстоящата процедура BG14MFOP001-1.020 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“ ще се предостави компенсация на собственици на риболовни кораби и рибари, които временно са преустановили риболовни дейности, за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Максималният размер на помощта е до 80 000 лв. за риболовен кораб. Проектни предложения ще могат да подават физически и юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и развиващи дейност в сектор „Рибарство“. Те трябва да са извършвали риболовна дейност в продължение на най-малко 120 дни през последните две календарни години. Допустими са компенсации за временно преустановяване на риболовните дейности от риболовен кораб и за екипаж, посочват още от Областния информационен център.

Първите две процедури са вече отворени за кандидатстване до 05.04.2021 г., 17:00 часа. Предстои да бъде обявена и третата за компенсиране на икономическите загуби и подпомагане на собствениците на риболовни кораби и рибарите от преустановяване на риболовни дейности, за избягване на ситуации на фалит и запазване на работните места в сектор Рибарство.
Кандидатства се чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ в ИСУН на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Екипът на Местна инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“ заяви официално готовността си за безвъзмездна подкрепа на всички желаещи потенциални кандидати при консултиране, подаване и отчитане на проектните им предложение по горепосочените процедури.
Експертите от Областен информационен център-Добрич са на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата на центъра във Фейсбук.