Начало Лов и риболов МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ подкрепя с близо 1 милиона лева инвестиции в риболовна дейност...

МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ подкрепя с близо 1 милиона лева инвестиции в риболовна дейност и аквакултури

МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ отваря два приема на проектни предложения, съобщават от Областния информационен център. По първата процедура ще се подкрепят инвестиции, допринасящи за разнообразяване на доходите на рибарите чрез развиване на допълващи дейности, вкл. инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, свързани с риболова, екологични услуги и образователни дейности в областта на риболова. Общият бюджет е 800 000 лв., а безвъзмездната финансова помощ е от 10 000 лв. и може да достигне до 100 000 лв. Съфинансирането е до 50% от общите допустими разходи по проекта.

Финансова подкрепа могат да получат еднолични търговци или юридически лица със седалище на територията на общините Шабла, Каварна и Балчик, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Също така те трябва да имат и регистрация съгласно Закона за рибарство и аквакултури и да осъществяват основна стопанска дейност в секторите рибарство и аквакултури.

По процедурата ще се финансират разходи за изграждане или подобрения на недвижимо имущество, закупуване, включително чрез лизинг, на нови машини, оборудване и съоръжения, плавателни съдове за туристически услуги, придобиване и създаване на компютърен софтуер, придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки, модернизиране на местата за настаняване и разходи за професионално обучение.

Основна цел е насърчаване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, повишаване на доходите и създаване на заетост, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

С бюджет от 150 000 лв. ще се финансират дейности за продуктивни инвестиции в аквакултурите, диверсификация на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове, модернизация на аквакултурните стопанства, повишаване на качеството на продуктите от аквакултури и други.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ за един проект е от 10 000 до 100 000 лв., като съфинансирането е до 50% от общите допустими разходи по проекта.

Допустими кандидати по процедурата са физически и юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с основен предмет на дейност рибовъдство или еквивалентен в областта на производството на аквакултури и отговарят на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средните предприятия

Крайният срок за подаване на проектни предложения по двете процедури  е до 17.00 часа на 12.05.2021 г., поелектронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ в ИСУН на следния интернет адрес:https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.