Начало Новини 31 проекта по подмярката за инвестиции в преработка на земеделски продукти продължават...

31 проекта по подмярката за инвестиции в преработка на земеделски продукти продължават на следващ етап

Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 50 проекта от втория прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. Проектните предложения са разпределени за обработка във връзка с увеличен бюджет по процедурата и са получили от 70 до 74 точки, включително на предварителна оценка, съобщават от ДФ „Земеделие“.

31 проекта преминават на следващ етап – техническа и финансова оценка. 15 са проектите, които не преминават на следващ етап, 1 проект е оттеглен от кандидат, а 3 проекта са спрени от оценка, заради проверка от Дирекция „Противодействие на измамите”.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на следващия етап.

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция ще изпрати уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА чрез ИСУН.

След приключване на процедурата по обжалване, допустимите проектни предложения ще преминат на следващ етап.

Техническата и финансова оценка се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно оценка на административно съответствие и допустимост. Когато на този етап се установят обстоятелства, които изискват допълнителна пояснителна информация, ДФЗ – РА изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН.

След приключване на етап – техническа и финансова оценка, кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, ще получат уведомителни писма, с които ще бъдат поканени да представят в 30-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, като представят необходимите документи. След представяне на документите кандидатите ще бъдат поканени за подписване на административни договори.