Начало Лов и риболов Местните инициативни рибарски групи получиха над 1,3 милиона лева

Местните инициативни рибарски групи получиха над 1,3 милиона лева

ДФ „Земеделие“ изплати 1 366 594 лв. на деветте местни инициативни рибарски групи (МИРГ). Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на аванси за финансиране на текущите разходи на групите за 2021 година по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

Подпомагането цели конкурентоспособно развитие на рибарските области, оптимално използване на местните ресурси за постигане на дългосрочни и устойчиви резултати и създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултура.