Начало Агроновини Животновъдство Приключи предварителното класиране на проектите за инвестиции в животновъдни стопанства

Приключи предварителното класиране на проектите за инвестиции в животновъдни стопанства

ДФ „Земеделие“ приключи предварителното класиране на 647 проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР, насочени към финансиране на земеделски стопани в сектор Животновъдство, съобщават от Фонда.

След приключване на приема в „ИСУН 2020“, проектите по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. бяха оценени от комисия за извършване на предварителна оценка.

Всеки кандидат по процедурата чрез подбор „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ може да провери заявените и присъдени точки след предварителната оценка по критериите за подбор.

При извършване на предварителната оценка ДФ „Земеделие” – РА се е придържала стриктно към утвърдените условия за кандидатстване и разяснения към тях на Министерство на земеделието, храните и горите, в качеството на Управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 година.

Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочената процедура, могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР в 14–дневен срок от публикуване на настоящия списък.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата по подмярка 4.1. през ИСУН е 58 674 000 лева. Субсидията е 50 % от общия размер на допустимите разходи за проектно предложение.