Начало Агроновини С до 7000 евро подпомагат засегнати от Ковид кризата земеделски стопани в...

С до 7000 евро подпомагат засегнати от Ковид кризата земеделски стопани в област Добрич

На проведения на 18 май уебинар, Михаела Козовска, експерт в Областен информационен център-Добрич представи подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1“, от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

С бюджет от 14,7 млн. лв. ще се подпомогнат земеделски стопани, извършващи дейност в секторите „Плодове и зеленчуци”, „Маслодайна роза” „Винени лозя”, “Декоративни растения“ и „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози), които са особено засегнати от пандемията с COVID-19. Необходимо е кандидатите да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., да са кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2020, както и да отговарят на поне едно от следните условия:

  • нямат подадено заявление за подпомагане в рамките на предходния прием по мярката през 2020 г.
  • или имат подадено заявление, но не са получили подпомагане в рамките на предходния прием по мярката през 2020 г.

Финансовата помощ се предоставя под формата на еднократна сума, като размера й се определя според площта и/или броя животни, но не повече от 7 000 евро.

Заявленията за подпомагане ще се приемат до 4 юни 2021 г. в Общинските служба по земеделие по постоянен адрес на кандидата (физическо лице) или по адрес на управление на кандидата (ЮЛ или ЕТ). След приключване на приема, експертите от Областните дирекции на ДФЗ проверяват заявленията и при констатирани непълноти или несъответствия, кандидатът се уведомява на посочения от него в заявлението телефон. След извършване на съответните административни проверки от страна на ДФЗ – РА, одобрената финансова помощ се изплаща по посочената в заявлението банкова сметка.

В края на информационната онлайн среща бяха представени накратко активните и предстоящи през 2021 г. подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2021 г. Само за 12 часа видеото от уебинара бе прегледано над 1000 пъти.