МЗХГ: Политическа провокация са появилите се спекулации, че се спират средства по ПРСР

До 15 октомври ще бъде открит новият прием по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Новият прием ще бъде със срок за кандидатстване не по-кратък от 4 месеца, като се очаква той да бъде до края на месец февруари 2022 г., съобщават от МЗХГ.

“Във връзка с появилите се спекулации в публичното пространство, че се спират европейски средства по програмата, бихме искали да уточним, че това са политически провокации, които не отговарят на истината”, посочват от министерството.

“Припомняме, че приемът за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти бе прекратен временно вчера.  Това се наложи поради необходимостта от прецизиране на текстовете,  възникнала в хода на преговорния процес с Европейската комисия. По тази причина ще бъде актуализиран текстът, свързан с допустимостта на кандидатите и изискването за 36 месечна история на обекти за преработка на селскостопански продукти, в които е извършвана дейност по преработка. Актуализираните условия за кандидатстване по подмярката, включително всички приложими документи, ще бъдат качени за обществено обсъждане със заинтересованите страни в началото на месец октомври.

Бюджетът, предвиден по процедурата, ще бъде запазен в размер на близо 390 млн. лева. Приемът ще бъде насочен към инвестиции за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост. Чрез подмярката ще се стимулира по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти и подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.

Временното преустановяване на приема няма да наруши правата и интересите на кандидатите, подали документи до момента”, информират още от МЗХГ. 

Свързани статии