Начало Новини МЗ изготви индикативната програма на мерките от ПРСР, които се отварят през...

МЗ изготви индикативната програма на мерките от ПРСР, които се отварят през 2022 г.

Министерството на земеделието публикува Индикативната годишна работна програма за 2022 година за планираните приеми по подмерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“. Целта е подпомагане на дейности по организирането и провеждането на демонстрационни дейности в областта на селското стопанство и горското стопанство. Бенефициенти по подмярката са организациите, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности. Организациите трябва да провеждат научно-изследователска дейност или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии. Организациите трябва да разполагат със собствени демонстрационни обекти от типа на учебно-опитни полета, изследователски опитни полета, учебни или изследователски лаборатории. Бюджетът е 15 000 000 евро. Приемът е планиран за април – юни.

Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“. Бенефициенти са земеделски стопани – физически лица, еднолични търговци, ЕООД. Проекти ще се приемат октомври и ноември. Мярката има бюджет до 12,1 млн. евро.

Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с бюджет 29 млн. евро. Съфинансирането е до 50%. Допустими кандидати са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Приемът е септември-октомври.

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, за общини за инвестиции на територията на селските райони в Р. България. Проекти се приемат юли – септември.

Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ за организации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар. Организациите могат да бъдат юридически лица по Търговския закон или обединения по Закона за задълженията и договорите. Приемът е април и май. Максимално допустимият размер на помощта за периода на прилагане на програмата е  500 000 евро.

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Приемът е обявен за февруари – май. Бюджетът е 3 500 000 евро. Максималният размер на допустимите разходи е 25 000 евро за общности, прилагали подхода ВОМР, и 30 000 евро за общности, не прилагали подхода ВОМР.

Подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи. Кандидатстването е текущо. Бюджетът за 2022 г. е 2 846 777 евро. Максималният размер на разходите за изпълнение на проекти за сътрудничество е 100 000 евро за транснационално сътрудничество и 50 000 евро за вътрешно териториално сътрудничество.

От министерството посочват, че приемите на заявления за подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите“, 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ и 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. не се включват в Индикативната програма, тъй като редът и изискванията на ПМС № 162 от 2016 г. не са приложими за тях.

Приемът на заявления по мерки 10, 11, 12 и 13 се извършва по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, а приемът на заявления по мярка 14 се осъществява по реда на Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на Mярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.