Начало Политики и финансиране Одобриха критериите за подбор на проекти по подмярка 7.2 на ПРСР

Одобриха критериите за подбор на проекти по подмярка 7.2 на ПРСР

Комитетът по наблюдение на ПРСР одобри рамковите параметри и критериите за подбор на проекти по предстоящите приеми по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

С оглед финализиране на рамката на тези приеми, КН одобри изменения в текста на подмярка 7.2 – отпадане на ограничението кандидати с одобрен проект по предходен прием да не могат да участват в следващ такъв по същата дейност; прилагане на актуализираната дефиниция за териториалния обхват на селските райони съгласно приетото Споразумение за партньорство; добавяне на възможност за инвестиции в производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Одобрените изменения в подмярка 7.2 ще бъдат изпратени за одобрение на Европейската комисия в спешен порядък.

Комитетът разгледа и прие критериите за подбор на проекти по предстоящите приеми за инвестиции в пътна инфраструктура, улична мрежа, ВиК инфраструктура и енергийна ефективност. Болшинството бележки на НСОРБ по критерии, насочени към осигуряване на прозрачност и равнопоставеност на кандидатите, и еднозначно тълкуване на показателите, бяха обсъдени и приети. В допълнение, Комитетът наложи ограничението кандидатите да могат да участват с до два проекта по предстоящите 4 приема, единият от които да е за ЕЕ/производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Одобрено бе изменението в годишната работна програма за 2022, касаещо подмярка 7.2 (на база Решението на Министерския съвет от 29.06 за осигуряване на допълнителен финансов ресурс). В периода юли-септември/октомври са заложени прием за пътна инфраструктура с бюджет от 50 млн. евро и максимален размер на проекта от 1.5 млн. евро; за улична инфраструктура с бюджет от 35 млн. евро и максимален размер на проекта от 1 млн. евро; за ВиК инфраструктура с бюджет от 50 млн. и максимален размер на проекта от 1.5 млн. евро; и за ЕЕ/производство на енергия от ВЕИ с бюджет от 15 млн. евро и максимален размер на проекта от 0.5 млн. евро.

Въз основа на решенията на Комитета, Управляващият орган на ПРСР и ДФЗ ще подготвят в най-скоро време пакета от подробни насоки за кандидатстване по 4-те приема и ще ги оповестят за обществено обсъждане.

Източник: НСОРБ