Начало Политики и финансиране До 12 август МИГ Добричка очаква предложения по приема на проекти за...

До 12 август МИГ Добричка очаква предложения по приема на проекти за инвестиции в малка инфраструктура

До 12 август включително МИГ Добричка очаква предложение и възражения по условията за прием по 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, по подмярка 19.2 на ПРСР.

Подкрепата по мярката ще насърчи инвестиции за създаване на основни услуги и свързаното с това обезпечаване /рехабилитация на сгради/ на инфраструктура за предоставянето им.

Допустими кандидати са Община Добричка, юридически лица с нестопанска цел – за дейности, свързани със социалната инфраструктура, и културния живот и читалища – за дейности, свързани с културния живот.

Бюджетът на приема е 364 810 лв., минималният размер за всеки конкретен проект е 10 000 лв.

Подмярката предоставя подкрепа за инвестиции в малка по мащаб инфраструктура, която създава основни услуги за населението, като:
• съществуващи улици, тротоари, общински пътища, както и съоръженията и принадлежностите към тях;
• площи за широко обществено ползване;
• социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация;
• общински сгради, в които се предоставят обществени услуги;
• обекти, свързани с културния живот;
• общинска образователна инфраструктура с местно значение.

Дейностите, включени в проектите, трябва да съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на община Добричка за периода 2014-2020г.