Начало Политики и финансиране МИГ Добричка очаква проекти по втория прием за „Инвестиции в земеделски стопанства“...

МИГ Добричка очаква проекти по втория прием за „Инвестиции в земеделски стопанства“ до 31 октомври

Сдружение „Местна инициативна група Добричка“ обявява процедура за втори прием на проекти за 2022 г. по подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства“. Бюджетът на приема е 382 722 лв., а крайният срок за подаване на документите е до 17.00 часа на 31 октомври.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата да се разнообрази земеделската продукция, произвеждана на територията на МИГ Добричка, и да се повиши качеството й.
Финансовата помощ се предоставя за:

• модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови процеси и технологии за производство, съхранение и транспорт;
• преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
• насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
• опазване на компонентите на околната среда;
• спазване стандартите на ЕС
• подобряване на условията в земеделските стопанства.

Сред очакваните резултати от прилагането на подмярката са балансирани и по-малко уязвими от пазарни и природни събития стопанства, внедрени научни постижения; създадена заетост в сектора на селското стопанство; запазени и развити ресурси, създаващи поминък. Минималният размер за всеки конкретен проект е 10 000 лв, а максималният – 150 000 лв. Процентът на съфинансиране на проектите е 50 % от общите допустими разходи.

По настоящата процедура допустими за финансиране са следните видове разходи, в рамките на земеделското стопанство: 1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство; 2. закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес, за съхранение и подготовка за продажба на земеделската продукция от стопанството; 3. закупуване и/или инсталиране на нови съоръжения и оборудване за напояване в стопанствата – резервоари, сондажи, системи за капково напояване и др.; 4. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения (вкл. от десертни лозя) и етерично-маслени култури; 5. закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки; 6.закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици; 7. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти и др., извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта.

Минималният размер за всеки конкретен проект е 10 000 лв, а максималният – 150 000 лв. Процентът на съфинансиране на проектите е 50 % от общите допустими разходи.

Още подробности вижте ТУК.