Начало Политики и финансиране МИГ Добричка подпомага развитието на всички видове малка инфраструктура

МИГ Добричка подпомага развитието на всички видове малка инфраструктура

МИГ Добричка подпомага създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Отворен е прием по подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Подкрепата по мярката ще насърчи инвестиции за създаване на основни услуги и свързаното с това обезпечаване и рехабилитация на сгради и инфраструктура за предоставянето им.

Подмярката предоставя подкрепа за инвестиции в малка по мащаб инфраструктура, която създава основни услуги за населението, като:
• съществуващи улици, тротоари, общински пътища, както и съоръженията и принадлежностите към тях;
• площи за широко обществено ползване;
• социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация;
• общински сгради, в които се предоставят обществени услуги;
• обекти, свързани с културния живот;
• общинска образователна инфраструктура с местно значение.

Допустими кандидати са:
✓ Община Добричка;
✓ Юридически лица с нестопанска цел – за дейности, свързани със социалната
инфраструктура и културния живот;
✓ Читалища – за дейности, свързани с културния живот

Дейностите, включени в проектите, следва да съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на община Добричка за периода 2014-2020г.