Начало Политики и финансиране МИГ Тервел-Крушари удължава срока за прием по подмярка 4.1

МИГ Тервел-Крушари удължава срока за прием по подмярка 4.1

Местната инициативна група „Тервел – Крушари“ удължи срока за подаване на проекти по четвъртия прием на подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» – прием 2022 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Новият краен срок за кандидатстване за финансиране на проекти е 31.10 .2022г. 17:30 часа.

Целта на приема е:

• модернизиране на малките и средни земеделски стопанства, произвеждащи зърнени и технически култури и превръщането им в устойчиви земеделски производители.
• запазване и развитие на животновъдните ферми и пчелини, работещи в съответствие със стандартите на Общността.
• подкрепа за алтернативното за територията земеделие, за което има подходящи условия: овощарство, зеленчукопроизводство, етерично-маслени култури и биоземеделие.

Допустимите кандидати на финансовата помощ по мярката, трябва да отговарят на следните условия:

1) Да са регистрирани земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
2) Минималният стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;
Ако са юридически лица, трябва да са:
а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;
б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.