Начало Агроновини Земеделие НССЗ безвъзмездно изготвя проекти на млади земеделски стопани по подмярка 6.1

НССЗ безвъзмездно изготвя проекти на млади земеделски стопани по подмярка 6.1

ID:140083676

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) безвъзмездно изготвя проектни предложения на млади земеделски стопани за кандидатстване по настоящия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020г., напомнят от НССЗ.

В териториалните областни офиси на НССЗ във всеки областен град се приемат заявления на кандидати, отговарящи на следните изисквания:

• физически лица, на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително) към датата на подаване на заявлението;

• еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон, при условие, че собственикът на капитала на ЕООД или собственикът на предприятието на ЕТ е на възраст от 18 навършени до 40 навършени години включително към датата на подаване на заявлението;

• регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани преди не повече от 24 месеца;

• започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция преди не повече от 24 месеца;

• имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;

• декларирали в заявление пред НССЗ, че ще кандидатстват по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ в срока за прием по настоящата процедура;

Информация с изискванията по процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстването, както и с условията за изпълнение на проектите вижте ТУК.