Начало Политики и финансиране Над 12 хиляди земеделци получиха 58,8 милиона лева по НАТУРА 2000

Над 12 хиляди земеделци получиха 58,8 милиона лева по НАТУРА 2000

58 885 707 лева преведе ДФ „Земеделие“ по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 г. за Кампания 2022. Средствата са получени от 12 759 земеделски стопани, съобщават от Фонда.

През тази кампания се подпомагат значително повече стопани, като и изплатената сума към тях е по-голяма. За сравнение за Кампания 2021 подпомагане по мярка 12 получиха 11 417 стопани на обща стойност 53,8 млн. лв., а през Кампания 2020 общата оторизирана сума бе 45,3 млн. лева.

По мярка 12 се подпомагат фермери, чиито земи попадат в обявените защитени зони от Натура 2000, които към момента са 292. Статутът им е регламентиран по реда на Закона за биологичното разнообразие, както и с обнародвани заповеди в „Държавен вестник“ на министъра на околната среда и водите.

Финансовата подкрепа се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ. Средствата компенсират стопаните за направените от тях допълнителни разходи и пропуснати ползи, вследствие спазване на ограниченията, които действат в обявените под защита зони.