Начало Политики и финансиране Обявиха обществено обсъждане на документите по мерките за предлагане на пазара от...

Обявиха обществено обсъждане на документите по мерките за предлагане на пазара от ПМДР

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти „Мерки за предлагане на пазара – сектор „Аквакултури“, мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“.

Предвиденият бюджет по процедурата е 4 693 920 лева безвъзмездна финансова помощ, от които 3 520 440 лева са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 1 173 480 лева национално съфинансиране.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:

• еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон
Клонове на юридически лица, регистрирани в Република България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
• предприятия, извършващи дейност рибовъдство или еквивалентна в областта на производството на аквакултури
• регистрирани по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите
• регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 24.02.2021 г. и са осъществявали стопанска дейност през 2022 г.

Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Кандидатите трябва да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2022 г. пред НАП, като „нулева“ декларация няма да се счита за допустима.

Писмени предложения и коментари могат да се изпращат до 17:00 ч. на 21.12.2022 г., в информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.