Начало Политики и финансиране МЗм: И тази година няма да има загубени средства по ПРСР

МЗм: И тази година няма да има загубени средства по ПРСР

През тази година няма да има загуби на средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), предвид преизпълнение на плащанията за 2022 г. по заявления за подпомагане и по проекти, финансирани чрез нея. Това е пета поредна година, през която се постигат финансовите цели и показатели на ПРСР, в резултат на добрата съвместна работа и усилия на експертите от Управляващия орган на Програмата и ДФ „Земеделие“-РА.

Близо 3,6 млрд. лева (3,598 млрд. лева) ще достигне до края на годината разплатената безвъзмездна финансова помощ по проектите, финансирани по ПРСР 2014-2020 г.

Този месец ДФЗ изплати публични средства в размер на почти 59 млн. лева (58 885 707) по мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за Кампания 2022, като по този начин бяха подпомогнати 12 759 земеделски стопани.

Общо 97 821 071 лева са предоставени на бенефициенти по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ за Кампания 2022, а земеделските стопани получили безвъзмездна финансова помощ са 29 785.

В рамките на тази година Управляващият орган на ПРСР разработи и приложи извънредната подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“. По нея беше проведен прием на заявления за подпомагане и в кратки срокове ДФЗ изплати 45 539 958 лева публични средства.

По този начин заложените цели за плащанията по Програмата за 2022 г. ще бъдат преизпълнени на малко над 100 %. Всичко това бе постигнато въпреки настъпилите през година сериозни трудности и забавяния при изпълнение на проектите в резултат от външнополитическата обстановка в Черноморския район, както и последвалите високи нива на инфлация на суровини, материали и услуги, посочват от МЗм. Само в рамките на декември са разплатени общо над 170 млн. лева, с което бе достигнато необходимото ниво на разплащане по ПРСР 2014-2020 г., за да няма автоматично отчисление на средства в края на годината.