Начало Политики и финансиране До края на 2023 г. земеделците могат да кандидатстват за кредити пред...

До края на 2023 г. земеделците могат да кандидатстват за кредити пред ББР

ID:140083676

Българската банка за развитие разработи нов финансов инструмент за подпомагане на групи и организации на производители на земеделски продукти.

Браншът заяви нуждите си през октомври на среща с представители на Министерството на земеделието, Министерството на иновациите и растежа, ББР и дъщерното дружество на банката – Националния гаранционен фонд.

В отговор на потребностите му ББР отпуска директни кредити за финансиране на групи и организации на земеделски производители, като се изисква те да са признати от министъра на земеделието и да имат поне една приключена финансова година.

Сдружаването на производителите на земеделски продукти е начин за повишаване на влиянието им по веригата за доставки и по-голямо предлагане на произведените от тях стоки в търговската мрежа.

Кандидатстващите за финансиране сдружения следва да са потенциално икономически жизнеспособни и да имат положителен собствен капитал към момента на сключване на договор.

Обемът на новата програма на банката е 10 милиона лева. Максималният размер на индивидуалните оборотни кредити или кредитни линии е до 40% от приходите от продажби, отчетени за последната финансова година. За инвестиционни кредити се отпуска до 90% от размера на инвестицията.

Средствата се предоставят за покриване на нуждите на земеделските производители от ликвидност или финансиране на техни инвестиционни намерения.

Предвидената финансова подкрепа е в синхрон със стратегическите цели на ББР за осигуряване на достъп на малкия и средния бизнес до достатъчно и разнообразно финансиране, както и подпомагане на износа на компаниите и интегрирането им на външни пазари.

Целеви групи са:

Организации или групи на: производители на земеделски продукти (ГПО), производители на плодове и зеленчуци, производители в сектора на млякото и млечните продукти;
✔ Регистрирани в Търговския регистър като кооперация, събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност, признати като организация или група на земеделски производители със Заповед на министъра на земеделието, храните и горите;
✔ С приключена поне една финансова година, които не са в състояние на неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост;
✔ С положителен собствен капитал и без сделки към финансови институции в просрочие, което да надвишава 30 дни по данни от Централния кредитен регистър.

Кандидатстването за финансиране е до 31.12.2023 г.