Начало Политики и финансиране До края на 2023 г. земеделците могат да кандидатстват за кредити пред...

До края на 2023 г. земеделците могат да кандидатстват за кредити пред ББР

Българската банка за развитие разработи нов финансов инструмент за подпомагане на групи и организации на производители на земеделски продукти.

Браншът заяви нуждите си през октомври на среща с представители на Министерството на земеделието, Министерството на иновациите и растежа, ББР и дъщерното дружество на банката – Националния гаранционен фонд.

В отговор на потребностите му ББР отпуска директни кредити за финансиране на групи и организации на земеделски производители, като се изисква те да са признати от министъра на земеделието и да имат поне една приключена финансова година.

Сдружаването на производителите на земеделски продукти е начин за повишаване на влиянието им по веригата за доставки и по-голямо предлагане на произведените от тях стоки в търговската мрежа.

Кандидатстващите за финансиране сдружения следва да са потенциално икономически жизнеспособни и да имат положителен собствен капитал към момента на сключване на договор.

Обемът на новата програма на банката е 10 милиона лева. Максималният размер на индивидуалните оборотни кредити или кредитни линии е до 40% от приходите от продажби, отчетени за последната финансова година. За инвестиционни кредити се отпуска до 90% от размера на инвестицията.

Средствата се предоставят за покриване на нуждите на земеделските производители от ликвидност или финансиране на техни инвестиционни намерения.

Предвидената финансова подкрепа е в синхрон със стратегическите цели на ББР за осигуряване на достъп на малкия и средния бизнес до достатъчно и разнообразно финансиране, както и подпомагане на износа на компаниите и интегрирането им на външни пазари.

Целеви групи са:

Организации или групи на: производители на земеделски продукти (ГПО), производители на плодове и зеленчуци, производители в сектора на млякото и млечните продукти;
✔ Регистрирани в Търговския регистър като кооперация, събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност, признати като организация или група на земеделски производители със Заповед на министъра на земеделието, храните и горите;
✔ С приключена поне една финансова година, които не са в състояние на неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост;
✔ С положителен собствен капитал и без сделки към финансови институции в просрочие, което да надвишава 30 дни по данни от Централния кредитен регистър.

Кандидатстването за финансиране е до 31.12.2023 г.