Начало Последни новини НССЗ изготви анкета за темите и проблемите, които да включи в семинарите...

НССЗ изготви анкета за темите и проблемите, които да включи в семинарите си през 2023 г.

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) изготви електронна анкета с предложения за теми на присъствени и онлайн семинари, включително и демонстрационни събития, които да бъдат включени в плана за 2023 г., съобщават от Службата. НССЗ изпълнява активно дейности, свързани с подобряване на взаимодействието в системата „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес”. Службата подпомага трансфера на знания и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието чрез предоставяне на обучение на земеделските производители, като им предоставя актуална и навременна информация.

НССЗ участва и подпомага развитието на Системата за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС/AKIS) в България. За тази цел НССЗ провежда годишно над 100 информационно-обучителните събития с научни институти, научно-приложни организации и други институции и експерти за подпомагане на трансфера на знания и технологии към земеделските стопани, в т.ч. с цел по-ефективното предоставяне на консултантски услуги по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основен фокус на обученията през 2023 г. ще бъде информирането на земеделските стопани за прилагането на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в страната за периода 2023 – 2027 г.

По време на всеки семинар се представят на фермерите различни технологични аспекти и новости в областта на растениевъдството, животновъдството и управлението на земеделското стопанство. С цел осигуряване на високо качество на информационно-обучителните събития Службата кани лектори от научни институти, научно-приложни организации или други институции компетентни по съответната тематика на събитието, както и висококвалифицирани експерти на свободна практика.

Участието в тези събития е много важно за успешния трансфер на знания и технологии към земеделските стопани.
Темите на семинарите в голямата си част се предлагат от земеделските стопани, затова от НССЗ отново се обръщат към тях с апел да участват в анкетата и да заявят темите, които ги интересуват.

Анкетата може да се попълни онлайн на адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwYcLaPcQwfq2PPEcBDRKn6oDTti25VCzr5yOxE_28mlY2dw/viewform