Начало Лов и риболов В Крапец ще бъде изградено рибарско селище по ПМДР

В Крапец ще бъде изградено рибарско селище по ПМДР

Рибарско селище ще бъде изградено в село Крапец по проект „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията”. Той се финансира от Местната инициативна рибарска група, по Програмата за морско дело и рибарство.

Рибарството по традиция е поминък за голяма част от населението на община Шабла. Въпреки това, сектора се сблъсква с множество ограничения – морално остаряла инфраструктура или липса на такава, амортизирана техника, сезонност на дейността и др. Това води до намаляване на неговата рентабилност, загуба на работни места, вследствие на което все по-малко млади хора се занимават с риболов. Всичко това дава своето отражение и върху местната икономика. За повишаване на икономическата активност на сектора е необходима целенасочена подкрепа от инвестиции в прилежащата инфраструктура до инвестиции в материални активи, за подобряване на работната среда и безопасността на работещите.

Проектът цели да насърчи социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, чрез инвестиции в подобряване средата на живот. Това ще се постигне чрез реализиране на дейности, надграждащи предишни инициативи, изпълнени през този и през предходния програмен период и от чието съвместно изпълнение ще се реализира по-голям допълващ ефект и въздействие върху рибарската общност. Настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждане на Рибарско селище – с. Крапец.

С новото селище ще се изгради място за риболовните дейности в с. Крапец, където риболовът е традиционен поминък за населението, а за голяма част от него и единствен начин за препитание. Обектът няма да има характер на курортно-рекреационна структура и ще се реализира на два етапа. С този проект община Шабла кандидатства за реализация на етап I. Необходим е именно поради това, че рибарството е един от основните и най-стари поминъци на местното население.

Рибарите в с. Крапец ползват от много години място за стациониране на лодки и на хаотично разположени бараки – складове за рибарски инвентар, неколкократно санкционирани от органите на РДНСК-Добрич. От 2006г. имат официално регистрирано СНЦ „Крапец 2005“. В тази връзка са намеренията на Общината да изгради обект за обслужване на риболовни дейности, естетически вписан в терена, съобразно всички хигиенни, технологични и други изисквания, като се обособяват два нови квартала с по два нови урегулирани поземлени имота. И двата квартала са отредени за “смесена многофункционална зона“.